Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien Oslo AS («Sporveien») er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Forespørselen om informasjon (RFI) er en betydelig del av en konseptvalgutredning. Vær oppmerksom på at dette ikke er en offentlig kunngjøring av en konkurranse, men en kunngjøring av forespørselen om informasjon med frist innen 9. august 2013.

206MajorstuaWeb.jpg


Introduksjon

Deloitte AS i Norge er bedt om å utføre en konseptvalgutredning på vegne av Sporveien  Oslo AS med hensyn til et mulig nytt signalsystem for T-banen. Det nåværende signalsystemet er basert på en kombinasjon av både relé- og elektroniske forriglinger som bruker sporkretser for togdeteksjon, såkalt Fixed Block Train Control (FBTC). Sporveien vurderer enten å oppgradere dagens system (FBTC) eller å investere i et Commmunication Based Train Control (CBTC) system.

Hovedformålet med denne forespørselen er å sette sammen kostnadsoverslag for CBTC i Oslos T-bane, samt en mulig tidsplan for implementeringen. Vær oppmerksom på at fokuset for denne forespørselen er på et konseptuelt nivå, og at formålet med kostnadsanslagene er å lage et velbegrunnet valg i henhold til Oslo kommunes investeringsregime (“Veileder for konseptvalgutredning i Oslo kommune”).

Denne forespørselen er ikke å anse som en del av anskaffelsesprosessen. Deltakelse i forespørselen vil ikke påvirke tilbyderens konkurranseevne, og vil ikke medføre noen ulemper eller fordeler for leverandører i en eventuell etterfølgende konkurranse. Denne forespørselens mål er å gi et best mulig utgangspunkt for valg av konsept. For å sikre likebehandling, gjennomsiktighet og forutsigbarhet, er forespørselen også annonsert som en veiledende kunngjøring på Doffin / TED og på www.sporveien.com. Når avgjørelsen er tatt for fremtidige investeringer, vil anskaffelsene bli publisert i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser.

 

Om Sporveien
Sporveien Oslo AS, tidligere Kollektivtransportproduksjon AS (KTP), er et kommunalt eid operatør av kollektivtransporten i Oslo, Norge. Den forvalter og vedlikeholder den skinnegående infrastrukturen og vognparken til Oslo T-banedrift AS og Oslotrikken AS, samt eier åtte operative datterselskaper. I 2012 fraktet sine 4000 ansatte 210 millioner passasjerer, og siden 2008 har det operert på kontrakt med den offentlige transport-myndigheten, Ruter AS.

 

Hvordan å delta i forespørselsprosessen:
For å delta i denne forespørselsprosessen vennligst kontakt Tomas Torgrimsby i Deloitte for å få de relevante dokumentene:

NAVN:            Tomas Torgrimsby
E-POST:         ttorgrimsby@deloitte.no
TLF:               +47 41 58 98 53

 

Interesserte leverandører bes melde sin interesse om å delta innen utgangen av fredag ​​19. juli 2013. Send svaret henvendelse via e-post til:  ttorgrimsby@deloitte.no

 

Introduction
Sporveien Oslo AS (“Sporveien”) is subject to the public procurement regulations. The Request for Information (RFI) is a significant part of a concept study. Please note that this is not a public announcement of a competition, but an announcement for the RFI due 9 August 2013.

 

Deloitte Norway has been asked to perform the concept study on behalf of Sporveien in Oslo with regards to a possible new signaling system for the metro. The current signaling system is based on a combination of both relay and electronic interlockings which implement track circuits for train detection, so called fixed block train control (FBTC). Sporveien is considering whether to upgrade the current system (FBTC) or to invest in a Communication Based Train Control (CBTC) system.

 

The main purpose of this RFI is to pull together cost estimates for implementing CBTC in the Oslo metro, as well as a tentative implementation schedule. Please note that the focus of this RFI is on a conceptual level and that the purpose of the cost estimates is to make a well-founded choice according to Oslo municipality’s investment regime (“Veileder for konseptvalgutredning i Oslo kommune”.)

 

This RFI is not to be regarded as part of the procurement process. Participation in RFI will not affect vendor competitiveness, and will not result in any disadvantages or advantages for the suppliers in any subsequent competition. The RFI`s goal is to provide the best possible base for the choice of concept. To ensure equal treatment, transparency and predictability, the RFI is also advertised as an indicative announcement on Doffin / TED and at www.sporveien.com. When the decision is made for future investments, new opportunities will be published according to the public procurement regulations.

 

About Sporveien
Sporveien Oslo AS, formerly Kollektivtransportproduksjon AS (KTP), is a municipal owned public transport operator of Oslo, Norway. It operates the track and maintains the stock of the Oslo Metro and Oslo Tramway, as well as owning eight operating subsidiaries. In 2012, its 4,000 employees transported 210 million passengers, and since 2008 it has operated on contract with the public transport authority Ruter.

 

How to participate in the Request for Information (RFI) process:
To participate in this RFI-process we kindly ask you to contact Tomas Torgrimsby at Deloitte in order to receive the relevant documents:

NAME:             Tomas Torgrimsby
EMAIL:             ttorgrimsby@deloitte.no
TEL:                 +47 41 58 98 53

 

We ask that you to  indicate interest in participating in the RFI process by the end of Friday 19 July 2013

 

 

 

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter