Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien Oslo AS (heretter Sporveien) er i gang med en markedsundersøkelse (RFI) for å komme i kontakt med leverandører som leverer systemløsninger for togsidekamera. Sporveien er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Vær oppmerksom på at dette ikke er en offentlig kunngjøring av en konkurranse, men en kunngjøring av markedsundersøkelse med frist for innlevering av besvarelse innen 29. november 2013 kl 12:00.


 

Sporveien Oslo AS (Sporveien) har satt i gang markedsundersøkelse med hensyn til et mulig nytt system for togsidekamera for T-banen i Oslo. Det nåværende systemet har en del utfordringer som man ønsker å løse.  Sporveien vurderer å investere i et nytt system som løse de utfordringer som man har i dag. Stabile bilder og en løsning som sikrer at korrekt plattform vises på monitorer i førerrommet vil være sentralt.

Hovedformålet med denne markedsundersøkelsen er å kartlegge mulige løsninger i markedet.

Denne forespørselen er ikke å anse som en del av anskaffelsesprosessen. Deltakelse i forespørselen vil ikke påvirke tilbyders konkurranseevne, og vil ikke medføre noen ulemper eller fordeler for leverandører i en eventuell etterfølgende konkurranse. For å sikre likebehandling, gjennomsiktighet og forutsigbarhet, er forespørselen også annonsert som en veiledende kunngjøring på databasene Doffin (www.doffin.no) og TED (www.ted.europa.eu), på www.sporveien.com og på Sporveiens anskaffelsesportal, https://anbud.sporveien.com/sporveien. Når avgjørelsen er tatt for fremtidige investeringer, vil anskaffelsen(e) bli publisert i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser.

Om Sporveien
Sporveien Oslo AS, tidligere Kollektivtransportproduksjon AS, er et kommunalt eid operatør av kollektivtransporten i Oslo, Norge. Selskapet forvalter og vedlikeholder den skinnegående infrastrukturen og vognparken til Oslo T-banedrift AS og Oslotrikken AS, samt eier og forvalter en stor eiendomsmasse. I 2012 fraktet sine om lag 4000 ansatte 210 millioner passasjerer, og siden 2008 har det operert på kontrakt med den offentlige transportmyndigheten, Ruter AS.

Hvordan å delta i forespørselsprosessen:
For å delta i denne forespørselsprosessen vennligst kontakt Jørn M. Unneland for å få de relevante dokumentene.

Kontaktperson hos  Sporveien Oslo AS:

Navn

Jørn M. Unneland

Adresse

Økernveien 9

Telefon

+47 918 34 734

E-post

jorn.unneland@sporveien.com

 

English version:

Request for information: System for platform train-side camera for the metro in Oslo

Sporveien Oslo AS (hereafter Sporveien) has started a market research (RFI) to get in touch with suppliers who provide system solutions for platform train-side camera. Sporveien is subjected to the public procurement regulations. Please note that this is not a public announcement of a competition, but an announcement of market survey with a deadline for submission of responses by 29th of November 2013 at 12:00.

 

Sporveien has started a RFI process for a possible new System for platform train-side camera for the metro in Oslo. The current system has a number of challenges that we want to solve.  Sporveien is considering investing in a new system to solve the challenges that we have today. Stable pictures and a solution that ensures the correct platform displayed on monitors in the drivers cabin will be of great importance.

The main purpose of this RFI process is to identify possible system solutions in the market.

This request is not to be regarded as part of the procurement process. Participation in the request will not affect the supplier’s competitiveness and will not cause any disadvantages or advantages for the suppliers in any subsequent competition. To ensure equal treatment, transparency and predictability, the request also announced that an advisory statement on databases Doffin (www.doffin.no) and TED (www.ted.europa.eu), at www.sporveien.com and at Sporveien’s procurement portal, https://anbud.sporveien.com/sporveien. When the decision is made for future investments, competition(s) will be published in accordance with public procurement regulations.

 

About Sporveien

Sporveien Oslo AS, formerly Kollektivtransportproduksjon AS, is a municipal owned operator of public transport in Oslo, Norway. The company manages and maintains the rail infrastructure and rolling stock to Oslo T-banedrift AS and Oslotrikken AS and owns and manages a large property portfolio. In 2012, its 4,000 employees transported 210 million passengers, and since 2008 it has operated under contract with the public transport authority, Ruter AS.

 

How to participate in the inquiry process:

To participate in this inquiry process, please contact Jørn M. Unneland to get the relevant documents.

 

Contact person at  Sporveien Oslo AS:

Name

Jørn M. Unneland

Adress

Økernveien 9

Phone number

+47 918 34 734

E-mail

jorn.unneland@sporveien.com

 

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter