Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveismetoden

Strategien Best 2015 er en effektiviseringssuksess: Sporveien har forbedret virksomheten med over 455 millioner kroner og frakter flere og mer fornøyde passasjerer enn noen gang tidlig­ere. Oppskriften til suksessen kaller vi Sporveis­metoden. 

effektiviseringssuksess.jpg


Sporveismetoden er summen av Sporveiens arbeid med kultur, verdier, bedriftsdemokrati, samhandling og teknologi for å realisere virksomhetens strategi og for å løse samfunnsoppdraget. Kombinert med solid forankring og løpende informasjon om strategien, har vi utløst imponerende innsats og engasjement fra alle medarbeidere i konsernet. Resultatene er skapt i fellesskap, i sterk felles oppslutning om felles mål. Og i en prosess som har feiret både store og små forbedringer.

 

Så enkelt. Og så vanskelig. Det er dette vi kaller Sporveismetoden.

 

Strategisk utgangspunkt

Hopp over det området

Sporveiens strategi Best 2015 hadde som hovedmålsetting at Sporveien skulle være den beste leverandøren av kollektivtransport ved utgangen av 2015. For å være best skulle selskapet levere på tre kriterier:

  • Kvalitet
  • Sikkerhet
  • Effektivitet

 

Ved inngangen til Best 2015 ble konsernets leveranser vurdert som gode innenfor kvalitet og sikkerhet, mens den samlede konkurransedyktigheten ble ansett som svak fordi virksomheten primært hadde hatt fokus på kvalitet og sikkerhet fremfor produktivitet. Metodisk ble det jobbet i en tretrinns prosess med fokus på fasene profesjonalisering, effektivisering og industrialisering i strategiperioden.

 

Sporveiens eier, Oslo kommune, har gjennom Best 2015-perioden hatt en tydelig ambisjon om at kollektivtransport, sykkel og gange skal ta veksten i persontrafikk.
sporveismetoden_before-after.jpg


Mer kollektivtransport for pengene

Hopp over det området

Best 2015 var strategien som skulle sikre at ingen leverte bedre kollektivtransport enn Sporveien ved utgangen av 2015. Selskapet satte seg høye ambisjoner innenfor hvert av områdene kvalitet, sikkerhet og effektivitet. Ved utgangen av 2015 var ambisjonene innfridd.

 

Mer kollektivtransport for pengene

Sporveien utgjør en stor del av kollektivtrafikken på skinner og hjul i Oslo og Akershus. Målt i antall reiser er vi det største kollektivselskapet i Norge. Vi kjører all trikk og t-bane i Oslo og Akershus, og har en stor andel av den anbudsbaserte busstrafikken i Oslo, Akershus, Vestfold og Oppland.

Sporveien eier, forvalter og utvikler i tillegg infrastrukturen knyttet til trikk og t-bane, det vil si skinner, stasjoner, tuneller, bygninger og signalanlegg. Vi leverer kollektivtransport på kjørekontrakter og i tett samarbeid med Ruter, og vi har ansvar for vedlikehold av trikker og t-banevogner som eies av Oslo Vognselskap. Gjennom Sporveien Media forvalter og utvikler vi trafikkreklame, og gjennom Bussanlegg sikrer vi nødvendig kapasitet for parkering og vedlikehold av busser i kollektivtrafikken. Sporveien ivaretar en stor eiendomsmasse, primært knyttet til driften av kollektivtrafikken.

Det er Oslo kommune som eier Sporveien. Det innebærer at vi forvalter og utvikler store verdier på vegne av kommunen, for fellesskapet – og for framtiden. Kollektivnettverket i Oslo er utviklet gjennom de siste 140 årene og er i dag kritisk for at Oslo skal fungere. Med byen i vekst, en kommuneøkonomi under press, og begrenset med plass til å utvide kollektivtransporten, er det Sporveiens oppgave å få mest mulig ut av det eksisterende systemet og bidra til at byen gjør riktige prioriteringer for framtiden.

Sporveien avsluttet strategiperioden Best 2015 ved årsskiftet 2015–2016. Da hadde selskapet levert 455 millioner i forbedringsgevinster, hvilket var godt over målsettingen. Parallelt har selskapet hevet kvaliteten i leveransene, styrket sikkerheten og økt produktiviteten. Kostnadene per enkeltreise har gått ned år for år gjennom strategiperioden.

Målsettingene i Best 2015 var ambisiøse, og det har vært avgjørende for å lykkes at alle deler av organisasjonen har vært om bord og bidratt. Selskapet har lagt stor vekt på bygging av kultur og stolthet til arbeidsplassen og omkring samfunnsoppdraget Mer kollektivtransport for pengene, og på kommunikasjon av verdiene pålitelig, engasjert og samhandlende. Det at selskapet fikk tilbake navnet Sporveien i løpet av perioden og kunne feire 140-årsjubileum som sporveiskonsern, bidro til å skape et sterkt felles engasjement mot resultatene av Best 2015.

sporveishuset


Måloppnåelse Best 2015

Hopp over det området

Sporveien har ved utgangen av 2015 levert forbedringsgevinster som overgår ambisjonene ved starten av Best 2015.

Sporveien er konkurransedyktig sammenlignet med andre selskaper. Innenfor bussvirksomheten vinner Unibuss anbud i sterk konkurranse med andre aktører, samtidig som de leverer gode resultater der underskudd er snudd til et solid overskudd.

Innenfor skinnegående drift gjør Sporveien seg bemerket i en internasjonal sammenligning av t-baneoperatører1. Blant 27 andre t-baneselskap internasjonalt, plasseres t-banen i Oslo i kategorien «low-cost-metro» når det måles hvor mye det koster å operere t-banen pr vognkilometer. Sporveien har også svært gode målinger på produktivitet av førere og vogner.

 


Nøkkeltall 2015

Hopp over det området

Det er grunn til å være fornøyd! Oslo har et kollektivsystem som flere hundre tusen mennesker daglig har glede av. Ordfører Marianne Borgen peker på den fantastiske jobben Sporveien gjør med å bringe mennesker til og fra jobb, skoler og aktiviteter.

 

Vi skal fortsette å finne løsninger som får maksimalt ut av det eksisterende kollektivsystemet. Vi skal bidra til å bevare verdien på materiell og infrastruktur, og vi skal ta ansvar for nye utbygginger med samme iver og presisjon som vi har gjort tidligere. Sporveien skal levere langs alle disse aksene for å leve opp til visjonen «Sammen gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg» og samfunnsoppdraget «Mer kollektivtransport for pengene».

 

Tall i NOK 1000

2015

2014

2013

2012

Driftsinntekter

4 374 975

4 211 687

3 480 160

3 392 864

Driftskostnader

4 205 045

3 913 366

3 256 881

3 295 358

Driftsresultat

169 930

298 321

223 279

97 506

Driftsmargin

3,9 %

7,1 %

5,8 %

2,9 %

Resultat før skatt

135 865

206 141

160 332

27 528

Årsresultat

113 029

153 813

130 633

18 773

Ansatte

3 540

3 518

3 232

3 877

Enkeltreiser totalt (mill.)

233

204

199

210

Kjørte km på skinner (mill.)

11,9

11,4

11,1

11,1

Kjørte km med buss (mill.)

39,9

36,5

16,1

19


Kundetilfredshet

Hopp over det området

Ved inngangen til Best 2015 lå kundetilfredsheten på mellom 91 og 92 prosent for både t-bane, trikk og buss. I løpet av strategiperioden har samtlige hatt en positiv utvikling, og ved utgangen av 2015 var tilsvarende tall mellom 97 og 99 prosent.

 

Kundetilfredshet


I tillegg har Sporveien målt kundetilfredshet og lojalitet gjennom deltagelse i Norsk Kundebarometer (NKB), som er målinger på tvers av bransjer, og som også bekrefter en positiv utvikling gjennom hele Best 2015-perioden.

 

Hva er viktig for kunden


Regularitet

Hopp over det området

Sporveien har også hatt en positiv utvikling i regulariteten gjennom strategiperioden: Alle de tre driftsartene t-bane, trikk og buss har holdt et stabilt høyt nivå på antall avganger kjørt til planlagt tid.

Gjennom Best 2015-perioden har Sporveien jobbet for å bygge en bedriftskultur med stolte medarbeidere med produktivitetsfokus.

Dette arbeidet har blant annet gitt resultater ved at Sporveien har lykkes med å levere hele 75 prosent av alle infrastrukturprosjekter til riktig tid (KPMGs globale undersøkelse i bygg- og anleggsbransjen viser at hele tre av fire byggeprosjekter IKKE klarer å levere til avtalt tid) og hele 91 prosent innenfor kostnadsrammen, mot et mål om 80 prosent. Kvaliteten på dette arbeidet har bidratt til å øke regulariteten, samtidig som vi har lykkes med å stabilisere oppgraderingsbehovet for trikkeinfrastrukturen.

Våren 2015 fikk kjernen av t-banenettet 4G-dekning, som gjør at alle kunder kan bruke mobilt nett under bakken, på lik linje som på overflaten. Dette har vært et av de største t-baneprosjektene i Europa med tanke på etablering av 4G-nett. Sporveien har bidratt med nøkkelkompetanse til å realisere prosjektet.

 

I løpet av 2015 ble viktige milepæler både for Trikkeprogrammet og prosjektet for nytt signal- og sikringsanlegg passert, og disse prosjektene vil bidra til å sikre regularitet også med fremtidens kundevekst.


Frekvens

Hopp over det området

I strategiperioden Best 2015 har t-bane og trikk økt frekvens (antall kjørte tog- og vognkilometer) på henholdsvis 13 og 5 prosent. Dette er oppnådd gjennom systematisk arbeid for å øke kapasiteten i dagens nettverk, og har resultert i en økning i antall enkeltreiser på 17 prosent for t-bane og 13 prosent for trikk.

frekvens

I sum har Sporveien lykkes med å øke kundetilfredsheten, samtidig som vi har levert mer kollektivtransport og fått flere kunder.

 


Sikkerhet

Hopp over det området

Sikkerhet har høy prioritet i alt Sporveien gjør. Dette har også vært et viktig premiss i Best 2015. Ved inngangen til strategiperioden ble det vurdert at sikkerheten var god for trikk og t-bane, men at styringen var kompleks, noe som dels også skyldtes en kompleks organisering.

Statens jernbanetilsyn konkluderte etter revisjon for Oslotrikken i 2010 at selskapet blant annet hadde utfordringer knyttet til kontroll og oppfølging av avvik med betydning for sikkerheten og med kompetansestyring.

Ved inngangen til januar 2011 hadde Oslotrikken alene 203 åpne revisjonsavvik.

Det er arbeidet målrettet og systematisk for å bedre sikkerheten i Sporveien gjennom Best 2015. Sikkerhetsressursene innenfor den skinnegående delen av virksomheten er også slått sammen for å styrke fagkompetansen.

Ved Statens jernbanetilsyns revisjon av Sporveien Trikken og Sporveien T-banen i september 2015 var det ingen avvik.

De siste årene har tilsynet fremhevet sikkerhetsarbeidet i Sporveien. Det er særskilt vist til den gode samordningen av leverandørene for vedlikeholdstjenester. Videre vises det til at virksomheten har nådd sine mål med å følge opp og sluttføre gamle avvik.

Trikken har nær halvert hyppigheten av kollisjoner de siste ti årene, en reduksjon som er et resultat av forbedringer i infrastrukturen og systematisk sikkerhetsoppfølging i alle prosjekter. God opplæring av førere, oppfølging og sikker kjøring er også viktige elementer i denne reduksjonen.

T-banen har i samme periode redusert antall avsporinger med to tredeler målt mot nivået for ti år siden. Dette er i hovedsak et resultat av systematiske forbedringer av banestrekninger de senere årene. Sammen med forbedret styring av vedlikeholdet av infrastrukturen har dette gitt gode resultater på avsporinger.

 

Flere tiltak er i 2015 gjennomført for å styrke sikkerheten knyttet til driften av trikk og t-bane. Det jobbes systematisk og kontinuerlig med å forbedre styringssystemet for sikkerhet og kvalitet.kollisjoner

 

Nye prosjekter på t-banen, som Lørenbanen og oppgraderingen av Østensjøbanen, hever sikkerheten på disse linjene betraktelig. Andre eksempler på sikkerhetstiltak langs linjenettene fra 2015 er tiltak for å sikre planovergangene langs Holmenkollbanen, samt bygging av nye plattformer ved trikkeholdeplassen på Disen.

Forebyggende tiltak er også iverksatt: Unibuss har på eget initiativ gått i front og installert alkolås i 25 prosent av sine busser. Selskapet er dermed bransjeledende i Norge på dette feltet. Det er per i dag ikke lovkrav om alkolås i busser, og det stilles heller ikke krav om dette i anbudskontraktene.


Effektivitet

Hopp over det området

Økt leveranse

Gjennom strategiperioden Best 2015 har Sporveien økt leveransene av kollektivtransport betydelig, og parallelt er inntektene styrket og kostnadene redusert. Sporveien leverer stadig flere reiser og kostnadene per enkeltreise er redusert år for år gjennom perioden. Hele virksomheten er kraftig effektivisert der det er mulig å hente ut effekter. Samtidig er det store faste kostnader knyttet til kollektivtrafikken, spesielt i den skinnegående delen. Det gjør det desto viktigere å utnytte infrastruktur og materiell til fulle i en integrert verdikjede, slik Sporveien i dag er organisert.

Store effektiviseringsgevinster

Nøkkelen til gevinstene fra Best 2015 er den integrerte verdikjeden i den skinnegående kollektivtransporten. Med kontroll over infrastruktur, vognmateriell, operatører og trafikk styres den helhetlige integrerte verdikjeden som ett samlet system for å få mest mulig ut av hver av innsatsfaktorene. Det har lagt grunnlaget for flere fornøyde reisende til en lavere kostnad. Sporveien hadde en økonomisk ambisjon om å levere forbedringer til en verdi av 270-400 millioner kroner. Denne ambisjonen er innfridd. De største effektene er hentet fra:

  • Førerproduktivitet – trikk og t-bane
  • Økt produktivitet verksted
  • Redusert bemanning – operatør
  • Sporveien Media – ny reklameavtale

Områdene samstemmer i stor grad med de områdene som ble identifisert i forarbeidet til Best 2015. I tillegg har Sporveien oppnådd betydelige kostnadsbesparelser gjennom å fokusere strategisk på arbeidet med innkjøp. Dette har gitt innkjøpsavtaler med bedre og mer prisgunstige kommersielle vilkår enn tidligere.

Ser man på utviklingen i enhetskostnader, er kostnaden per kjørte kilometer for trikk og t-bane samlet redusert med 12 prosent i strategiperioden Best 2015. Gevinstene er først og fremst hentet langs de tre aksene som definerer Sporveiens handlingsrom for å levere kollektivtransport: tilgjengelighet på vognmateriell, tilgjengelighet på infrastruktur og effektiv trafikkavvikling.

I bussvirksomheten har Unibuss i samme periode gjennomført et forbedringsarbeid som har styrket selskapets konkurranseevne og markedsposisjon. Virksomheten har i samme periode gått fra et årsresultat på -26,4 MNOK i 2011 til et overskudd på over

50 MNOK før skatt i 2015.

 

Kost per tog km


Prosjekter

Hopp over det området

Nye prosjekter forbedrer tilbud og øker kapasitet

Avløs base

I 2015 åpnet Sporveien t-banens nye base på Avløs i Bærum etter rundt to års byggetid. Anlegget er på 16 000 kvadratmeter og omfatter flere haller med spor for parkering, renhold og vedlikehold av tog. Det er plass til 25 togsett med tre vogner innendørs, fordelt på 13 spor. En bevaringsverdig vognhall fra 1924 er rehabilitert og sammenføyet med nybygget.

Lørenbanen

Anleggsarbeidet på Lørenbanen startet sommeren 2013 og ble fullført våren 2016. Den nye banestrekningen med 1,6 kilometer dobbeltspor går i tunell mellom Sinsen og Økern og har en dyptliggende stasjon under boligområdet på Løren. I 2015 gjorde Sporveien ferdig spor med strømsforsyning. Montasje og test av signalanlegget ble avsluttet vinteren 2015/2016.

 

Østensjøbanen

April 2015 stengte Østensjøbanen mellom Hellerud og Mortensrud for ombyggingsarbeider. Store deler av det gamle baneanlegget ble revet, og banen ble reetablert med ny drenering og masseutskifting. Spor og strømforsyning ble skiftet ut, og stasjonene ble modernisert.

Fornyelsen skal sikre at banen får stabil drift med økt togfrekvens fra april 2016. Delstrekningen fra Hellerud til Bøler var ferdig og ble tatt i bruk 10. januar 2016. Resten av banestrekningen til Mortensrud ble tatt i bruk 3. april 2016.

Nydalen stasjon

T-banestasjonen i Nydalen har vært en suksess og gitt grunnlag for stor bolig- og næringsetablering.

Stasjonens atkomster var imidlertid ikke dimensjonert for denne veksten. Derfor startet Sporveien i 2015 en ombygging for å øke kapasiten til atkomstene. Prosjektet avsluttes i 2016. Da økes antall rulletrapper fra 2 til 3, og vestibylen på overflaten får flere utganger og sykkelparkering.

Ekebergbanen

I 2015 arbeidet Sporveien på den 1,2 kilometer lange parsellen Ekebergparken – Jomfrubråten som et ledd i oppgraderingen av Ekebergbanen. Arbeidene med sprengning, drenering og bygging av nytt spor og strømforsyningsanlegg ble utført med enkeltsporet drift for trikken. Arbeidet på parsellen ble avsluttet vinteren 2015/2016.

 

Klikk her for å lese mer om våre prosjekter


Fra Best 2015 til Best 2020

Hopp over det området

Strategien Best 2015 er en effektiviseringssuksess. Gjennom den har Sporveien fulgt samfunnsoppdraget og skapt mer kollektivtransport for pengene. I Best 2020 hever vi lista og setter mål om å bli best i Norden.

I forarbeidet til Best 2015 identifiserte Sporveien et forbedringspotensial på mellom 270 og 400 millioner kroner. Vi definerte tiltak som innebar at den jobben konsernet gjorde i 2010 skulle gjøres 370 millioner kroner mer effektivt ved utgangen av 2015. Dette målet ble overoppfylt med de siste effektiviseringene i 2015. Samtidig har vi fraktet flere passasjerer og opprettholdt det høye nivået på vedlikehold og oppgraderinger.

 

Gevinstene er hentet ut i en kombinasjon av produksjonsvekst, inntektsøkninger og kostnadsreduksjoner. Alle deler og nivåer av organisasjonen har tatt del i oppgaven, og dette har også vært nøkkelen til suksessen. Gevinstene er ikke hentet ut avdeling for avdeling eller virksomhet for virksomhet. De er hentet ut ved å optimalisere kollektivtransporten som et helhetlig integrert system av infrastruktur, materiell og trafikk. Sporveien har vært tro mot samfunnsoppdraget og skapt mer kollektivtransport for pengene.

Best 2020 er Sporveiens strategi for perioden 2016-2020. Den bygger på samme samfunnsoppdrag og visjon som Best 2015, men er en strategi for å løfte konsernet ytterligere på leveranser, effektivitet, konkurranseevne og modernisering. Dette er nødvendig om vi skal bidra til å løse transport-, klima- og miljøutfordringene i Oslo også framover. Porteføljen av nye kollektivprosjekter vokser, og Sporveien må evne å utnytte dem til fulle, til beste for byen.

Ved inngangen til strategiperioden Best 2020 er Sporveien en mer effektiv og profesjonell leverandør av kollektivtransport enn konsernet var for fem år siden. Det gir kraft til å ta fatt på nye byggeprosjekter, til å gjennomføre Trikkeprogrammet, til å starte jobben med å gjøre bussvirksomheten fossilfri og til å løse andre spennende og viktige oppgaver som kommer på rekke og rad. Når vi gjør opp status etter strategiperioden Best 2020, skal Sporveien være den beste nordiske løsningen på effektiv og miljøvennlig persontransport.

 

 

 

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter