Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Best 2020 er navnet på Sporveiens strategi for perioden 2016-2020. Sporveiens overordnede mål mot 2020 er å bli beste nordiske løsning på effektiv og miljøvennlig persontransport.


Sporveiens strategi er veikartet vi følger for å nå vårt overordnede mål om å bli beste nordiske løsning på effektiv og miljøvennlig persontransport. Best 2020 bygger på samme samfunnsoppdrag og visjon som Best 2015, men i tillegg til fortsatte effektiviseringer for å styrke konkurransekraften, vektlegger Sporveien vekst og utvikling i langt større grad. Vi tar mål av oss å bli best i Norden og realisere gevinster på totalt 375 MNOK årlig fra økt produktivitet, kostnadsreduksjoner og økte inntekter. Samtidig gjennomføres store prosjekter for å utvikle frem­tidens trikke- og T-baneoperasjon med økt kapasitet for å møte forventet vekst i kollektivtrafikken. De fire strategiske fokusområdene under skal hjelpe oss å nå målet.

 

 

Samfunnsansvar

Overordnet mål: Sporveien skal være en fremtidsrettet løsning innenfor miljø og samferdsel.

Effektiv kollektivtrafikk og god mobilitet er avgjørende for å gjøre Oslo til en miljøhovedstad. Sporveien skal fortsette å skape gode løsninger innen miljø og samferdsel, slik at trafikkveksten i hovedstaden skjer på grønnest mulig vis.

Sporveiens ambisjon for strategiperioden Best 2020 er å være en fremtidsrettet løsning innenfor miljø og samferdsel. Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter i det løftet som må til for å sikre rask, sikker og miljøvennlig transport for Oslos voksende befolkning. Etter å ha driftet kollektivtrafikken i Oslo i over 140 år, besitter vi betydelig kompetanse om hvordan den kan drives og utvikles mest effektivt. Denne kompetansen skal vi utnytte og dele aktivt for å bidra til å utvikle kollektivtilbudet i takt med byens behov og kundenes ønsker, og basert på prioriteringer som gir mest og best mulig kollektivtrafikk for pengene.

Seks innsatsområder danner rammen for Sporveiens målrettet og systematiske arbeid med samfunnsansvar: Smart tur, Ren tur, God tur, God nabo, Driftige folk og Skikkelige folk.

Les mer om samfunnsansvar og innsatsområdene.

Konkurransekraft

Overordnet mål: Sporveien skal være en ledende leverandør av konkurransedyktig persontransport.

Passasjerveksten forventes å øke jevnt og sterkt de kommende årene. Det stiller krav til Sporveiens evne til å levere økt frekvens til konkurranse-dyktig pris og kvalitet.

Sporveiens ambisjon er å ta posisjonen som den ledende leverandøren av konkurransedyktig persontransport i Norden, drevet frem av effektivitet og anvendelse av ny teknologi. Denne ambisjonen bygger videre på de gode resul­tatene fra forrige strategiperiode, da vi lyktes med å redusere enhetskostnadene per kjørte kilometer trikk og T-bane med 12 prosent.

Frem mot 2020 har vi satt som mål å øke produksjonen av trikk og T-bane med 35 prosent målt i vogn- og togkilometer. Samtidig skal vi fortsette å redusere kostnadene til hver kilo­meter vi kjører. Målet er basert på enda bedre utnyttelse av infrastruktur, materiell og førere, og at vi kjører flere avganger og timer hver dag. Det vil kreve at vi kan optimalisere ruteplanene og kjørekontraktene basert på så vel kundenes behov som ressursene vi rår over.

Vekst

Overordnet mål: Sporveien skal styrke sin markedsposisjon gjennom lønnsom, kommersiell utvikling.

Sporveien vil vokse i takt med kollektivtrafikken og mulighetene som åpner seg med nye mobilitetsløsninger. Vekstambisjonene gjelder først og fremst innen kollektivtjenester, men eiendom og publikumsstrømmene gir også inntektsmuligheter som kommer kollektivtrafikken til gode.

Sporveiens ambisjon mot 2020 er å styrke sin markedsposisjon gjennom lønnsom, kommersiell utvikling. Den viktigste kilden til vekst er kollektivtrafikken, der behovet er voksende og investeringsviljen stor. Samtidig eier og forvalter Sporveien en betydelig eien­domsmasse, og godt over 100 millioner passasjerer er innom våre T-banestasjoner hvert år. I eiendommene og publikums­strømmene ligger det muligheter for å utvide inntektsgrunn­laget, slik at verdiskapningen kommer kollektivtrafikken til gode.

Sporveien er en profesjonell utbygger med betydelig erfaring fra vedlikehold, oppgradering og utbygging av infrastruktur i kollektivsystemet. Det gjør oss til en foretrukken byggherre for mange av de store infrastrukturprosjektene som nå står på trappene. Vi vil prioritere de prosjektene der Sporveien skal være fremtidig operatør. På kortere sikt krever gjennomføringen av CBTC-prosjektet (nytt signal- og sikringssystem) og Trikkeprogrammet store ressurser. Disse prosjektene er svært viktige for å håndtere forventet passasjervekst i regionen.

Les mer om Sporveiens prosjekter.

Gjennomføringsevne

Overordnet mål: Sporveien skal være en nyskapende, profesjonell og handlekraftig organisasjon.

Kollektivtrafikken er på full fart over i den digitale tidsalderen. Det stiller krav til omstillingsvilje og utvikling av ny kompetanse og nye systemer hos Sporveien.

Sporveiens ambisjon er å utvikle en nyskapende, profesjonell og handlekraftig organisasjon. Det gjenspeiler utfordringene organisasjonen står overfor når den skal utnytte potensialet i modernisering, ny teknologi, vekst og videreutvikling av kollektivtrafikken.

Det nye signal- og sikringsanlegget (CBTC) og Trikkeprogrammet er gode eksempler på omstillingene Sporveien står overfor: Når signal- og sikringsanlegget står klart, åpner det for halvautomatisk kjøring av T-banen og en ny hverdag for operatør og fører. Trafikkavviklingen vil i stor grad bli datastyrt, og det krever helt ny kompetanse hos operatørene. Togene overtar samtidig basisoppgaver som kjøring og døråpning fra T-baneførerne, som likevel vil være viktige for beredskapen ved avvik og uforutsette hendelser. Trikkeprogrammet vil på sin side kreve omfattende opplæring av førere og fagarbeidere ved verkstedene, når de skal ta i bruk nye trikker og verkstedanlegg.

Utviklingen av ny teknologi er en av de viktigste driverne av fornyelse i transportsektoren. For Sporveien innebærer bruk av data som genereres fra vogner og infrastruktur, store muligheter for å effektivisere og optimalisere drift og vedlikehold.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter