Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Best 2020 er navnet på Sporveiens strategi for perioden 2016-2020. Gjennom strategien Best 2020 vil Sporveien bli den beste nordiske løsningen på effektiv og miljøvennlig persontransport.

 


Sporveiens strategi er veikartet vi følger for å nå vårt overordnede mål om å bli beste nordiske løsning på effektiv og miljøvennlig persontransport. Best 2020 bygger på samme samfunnsoppdrag og visjon som Best 2015, men i tillegg til fortsatte effektiviseringer for å styrke konkurransekraften, vektlegger Sporveien vekst og utvikling i langt større grad. Vi tar mål av oss å bli best i Norden og realisere gevinster på totalt 375 MNOK årlig fra økt produktivitet, kostnadsreduksjoner og økte inntekter. Samtidig gjennomføres store prosjekter for å utvikle frem­tidens trikke- og T-baneoperasjon med økt kapasitet for å møte forventet vekst i kollektivtrafikken. De fire strategiske fokusområdene under skal hjelpe oss å nå målet.

 

 

Samfunnsansvar

Sporveien skal være en sentral bidragsyter til at Oslo har fremtidsrettede, sikre og miljøvennlige transportløsninger som ivaretar regionens mobilitetsbehov. Vi har aktiv dialog med Ruter om fremtidige løsninger på regionens mobilitetsbehov og er opptatt av å ha tett samhandling. Vi har også løpende dialog med Oslo kommune om utviklingen av mobilitetsbehovet.

Sporveien skal arbeide for å levere god helhetlig ressursforvaltning som gir «mer kollektivtrafikk for pengene». Vi demonstrerer at vi oppnår effektiv kapitalutnyttelse gjennom vår drift. Den internasjonale Nova-undersøkelsen bekrefter at T-banen leverer kostnadseffektivitet i verdensklasse. Vi deltar løpende i prioriteringer for Oslopakke 3. Inntekter fra Sporveien Media og eiendomsavdelingen benyttes til å finansiere kjernevirksomheten og bidrar til mer kollektivtrafikk for pengene.

Les mer om samfunnsansvar.

Konkurransekraft

Sporveien skal bidra til å styrke transporttilbudet for å imøtekomme økt etterspørsel etter kollektivtjenester. Vi leverer stadig flere reiser og arbeider kontinuerlig med å identifisere tiltak som kan øke kapasiteten til våre driftsarter. T-banen har stått for den største økningen, og Trikken forbereder innfasing av nye trikker som vil gi økt kapasitet. Unibuss fokuserer på lønnsom drift, og skaper nye muligheter ved å lede an i innføringen av elektriske busser.

Sporveien skal ha kostnadseffektive leveranser med høy kvalitet og sikkerhet med basis i en ledende HMS-kultur. Vi søker stadig produktivitetsøkning gjennom forbedringsprogrammet Best 2020. Resultatene fra Best 2020 er bedre enn planlagt. I fortsettelsen forsterker vi programmet ytterligere for å sikre sunn resultatutvikling for konsernet. Samtidig arbeider vi kontinuerlig med HMS og med å implementere konsernets miljøstrategi. Sporveien skal sikre helhetlig levetidsperspektiv i verdiutvikling og -bevaring av konsernets eiendeler. Vi prioriterer løpende mellom behov for vedlikehold og oppgradering av infrastrukturen. Vi har prosesser for å prioritere utbyggingsprosjekter basert på behov hos bestiller, operatør og infrastruktureier. Som et eksempel har vi etablert et eget program for å koordinere de pågående, langsiktige utviklingsprosjektene knyttet til T-banen.

Vekst

Sporveien skal ha fremtidsrettede vekststrategier innenfor våre produkter og virksomhetsområder. Både T-banen og Trikken legger langsiktige perspektiver til grunn i utviklingen av produktene for å adressere veksten i kollektivtrafikken. Nye trikker, Fornebubanen og ny sentrumstunell legger til rette for fremtidig vekst innenfor vår skinnegående kjernevirksomhet. Veksten i kollektivtrafikken, med flere passasjerer på T-bane, trikk og buss, skaper positive ringvirkninger for blant annet Sporveien Media.

Sporveien skal vurdere nye lønnsomme forretningsområder som kan bidra til «mer kollektivtrafikk for pengene». Endringene i transportsektoren åpner for nye muligheter. Vi vurderer løpende om nye forretningsområder kan bidra til mer kollektivtrafikk for pengene. Like viktig som å beslutte hva vi skal gjøre, er å beslutte hva vi ikke skal gjøre. Vi fokuserer på å ta kloke, langsiktige valg i tråd med vår eiers interesser.

Les mer om Sporveiens prosjekter.

Gjennomføringsevne

Sporveien skal etablere konkurransefortrinn gjennom å utnytte ny teknologi og data. Sporveien har de seneste årene investert i digitale løsninger. Det har gjort det mulig å effektivisere transportsystemet og realisere resultater fra Best 2020. Konsernet har et digitalt målbilde for å støtte konsernets prioriteringer innenfor dette området, og for å sikre gjennomføringskraft

Sporveien skal være en foretrukken arbeidsgiver for kompetente medarbeidere som skaper en endringsorientert kultur. Vi jobber kontinuerlig for at Sporveien skal være en foretrukken arbeidsgiver. Dette arbeidet er viktig, da utviklingen i arbeidsmarkedet kan gjøre det mer krevende å tiltrekke seg dyktige ansatte. Vi arbeider strukturert med medarbeiderundersøkelser for å skape trivsel blant de ansatte og for å forbedre vår kollektive gjennomføringsevne.

.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter