Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Et av Sporveiens viktigste mål er å kunne tilby sine kunder en sikker og pålitelig reise. Som et ledd i dette arbeidet ønsker Sporveien å gjøre sine tilgrensende naboer oppmerksom på forbudet mot å oppføre bygning eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje (Jf. Jernbaneloven § 10).


Formålet med byggegrensebestemmelsen  

 

Formålet med byggegrensebestemmelsen kan kort oppsummeres som følgende:

 • Bidra til kontroll med anlegg og bygninger inntil sporet bl.a. av sikkerhets-, vedlikeholds- og driftshensyn.
 • Kontroll på mulige svekkelser av skinnegang og kjørevei på grunn av anleggsaktiviteter.
 • Unngå aktiviteter som kan komme i konflikt med Sporveiens elektriske anlegg.
 • Hindre konflikter mellom anleggsaktiviteter og togavvikling.
 • Ekstra tiltak dersom det skal sprenges nærmere enn 50m  fra spor.
 • Sikre tilstrekkelig sikt for førerne. 

Sporveien vurderer følgende forhold: 

 • Sikring mot ulovlig ferdsel i spor
 • Graving
 • Sprengning
 • Kranløft
 • Bruk av store og tunge maskiner
 • Om objekter og utstyr kan rulle, svinge eller falle inn i sporet m.m.

Større arbeider fordrer ofte befaringer og tett oppfølging.


Søknad om nabovarsler

Alt som omhandler søknad om tiltak nære skinner, nabovarsler (dispensasjon fra Jernbaneloven) og eiendommer sendes til firmapost@sporveien.com ved å fylle ut skjemaet for søknad om dispensasjon fra lov om anlegg og drift av jernbane og nabovarsler

Veiledning til utfylling av søknadsskjema

Søknadskjema skal benyttes ved alle byggesaker som er innenfor 30 meters avstand til nærmeste skinne. Dette gjelder selv om tiltaket ellers ikke er søkepliktig.
Alle deler av søknadsskjema må fylles ut og alle vedlegg vedlegges innsendelsen for å sikre at søknaden ikke må returneres for eller avvente innhenting av supplerende opplysninger.

Opplysninger om planforhold kan innhentes hos kommunen. Kommunen kan normalt også fremskaffe kartunderlag for inntegning av tiltaket i forhold til eiendomsgrense og avstand til spor. Innsendelse kan skje elektronisk til: firmapost@sporveien.com eller per post. Det må påregnes minimum 2 ukers saksbehandlertid for byggesaker.

Dispensasjoner fra jernbaneloven § 10 er blant annet avhengig av om det foreligger planer for nye baneprosjekter som kan være i konflikt med tiltaket og hvor lang tid det er til gjennomføring av slike. Planer som ikke kan forventes gjennomført i nær fremtid muliggjør midlertidig dispensasjon.

Midlertidige dispensasjoner gis normalt kun for 3 (tre) år og forlenges ikke.

Søknad om tillatelse til arbeid ved og i spor

Merk: Før arbeid kan iverksettes må søknad om dispensasjon fra lov om anlegg og drift av jernbane og nabovarsler være fylt ut, sendt inn og godkjent. Se i avsnittet over (Søknad om nabovarsler) for mer informasjon.

Sporveien vurderer og pålegger sikkerhetstiltak

Sporveien vurderer og pålegger sikkerhetstiltak basert på sikkerhetsvurderingene. Når ulike aktiviteter skal utføres innen 30 m fra nærmeste spors midtlinje, skal tiltakshaver  fylle ut AVIS-skjema og Sporveien pålegger nødvendige sikkerhetstiltak som bekostes av tiltakshaver/ byggherre.

Ofte anvendte pålagte sikringstiltak er:

 • Sporveiens egne sikkerhetsvakter
 • Ekstra sterkt gjerde/ vegg mot sporet
 • Kranoppstilling med sektorbegrensning, nattarbeid m.m.
   

Sporveien ønsker et godt samarbeid med sine naboer og tilbyr derfor en kort kostnadsfri sikkerhetsopplæring til alle på arbeidsstedet og det vurderes hensiksmessig.

Sporveien forbeholder seg retten til å delta i utbyggers sikker jobb analyse (SJA) og retten til å initiere egne sikkerhetsanalyser.

Aktiviteter bør meldes inn minst 14 arbeidsdager før de planlegges utført slik at Sporveien får saksbehandlingstid til å vurdere aktivitetens konsekvens for sikkerhet og trafikkavvikling og byggherre får på plass nødvendige sikkerhetstiltak.

 

Fyll ut skjema som sendes direkte til Sporveiens AVIS-team. 

 

 
Dette var slutt av innholdet. Footeren starter