Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Hva ligger til grunn for satsingen på trikk og gatefornyelse. Finn ut mer her!


Trikketilbudet i hovedstaden øker kraftig når hele 87 nye trikker er på plass i 2024. Frem til da skal deler av skinnegangen skiftes og gater opprustes – og fornyelsen er godt i gang. 

Satsingen
Hovedargumentet for å satse på trikk er kapasitet. Allerede i en 22 meter lang trikk á la SL79 som i dag kjører i Oslos gater, er det plass til flere mennesker enn i en buss.

Det finnes også noe som kalles «skinnefaktor», som betyr at skinnegående kollektivløsninger systematisk tiltrekker seg mange reisende. Årsakene kan blant annet dreie seg om følelsen av komfort, forutsigbarhet og opplevelsen av at skinnegående løsninger er tilgjengelige og enkle å forholde seg til.

Stadig flere byer i Europa som Basel, Wien og Strasbourg, samt byer i verden for øvrig, investerer i nye sporvognsystemer. I Norge har Bergen blitt trikkeby de siste ti årene. Selv om trikken har eksistert lenger enn både buss og bil, er den fortsatt aktuell.

Bakgrunnen
Oslos innbyggertall vokser og antall reiser med kollektivtrafikk vil derfor øke sterkt i årene fremover. Frem til 2030 antar man at behovet for reiser med trikk i Oslo vil bli nesten fordoblet fra dagens 55 millioner årlige reiser, til 100 millioner reiser pr. år.

I 2011 bestilte Oslo kommune ved byrådsavdeling for miljø og samferdsel to utredninger: En såkalt konseptvalgutredning (KVU) for kjøp av nye trikker, og en Samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastrukturen. Rapportene kom i 2013 og ut i fra disse satte byrådsavdelingen i gang Trikkeprogrammet. Først i regi av Ruter i 2014, inntil Sporveien ble tildelt ansvaret i desember 2015. Da ble også investeringsbeslutningen for selve trikkeanskaffelsen tatt.

Våren 2016 ble finansieringsbehovet knyttet til infrastrukturen innarbeidet i Oslopakke 3, som er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Les også: Om Trikkeprogrammet

Investeringsbehovet
Trikkeanskaffelsen har en bystyrevedtatt kostnadsramme på 4,1 milliarder kroner. Finansieringsbehovet knyttet til oppgradering av gater og skinnegang er estimert til 3,2 milliarder kroner. I tillegg kommer kostnader til tiltak for vann og avløp. Planene for utvikling av baser for parkering og vedlikehold har en kostnadsramme på 1 milliard kroner.

Nye trikker
Seks ulike leverandører er invitert til å levere anbud på nye trikker. Sporveien skal vurdere tilbudene og forhandle frem en avtale om vognkjøpet. Det legges opp til at de nye trikkene skal være standardtrikker med en velutprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.

I dag har Oslo to trikketyper, SL79 og SL95. Et mål er å få teknisk mer stabile og driftssikre trikker enn dem vi har i dag. Det er også lagt til grunn at vedlikeholdskostnadene skal bli redusert.

Den første nye trikken forventes å komme til Oslo for testkjøring i 2020. Deretter vil det skje en gradvis utskiftning av gammelt materiell frem til alle nye trikker er levert. SL79 vil bli tatt ut av drift først, og i løpet av 2024 er det planlagt at samtlige av dagens trikker skal være ute av ordinær rutedrift.

Ny infrastruktur
Som del av Trikkeprogrammet er det laget en «Samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur». Dette er en kartlegging av oppgraderingsbehovet langs trikketraseene. Planen tar utgangspunkt i at dersom det foreligger ulike investeringsbehov i samme område som gjelder vei/gate, trikk og/eller vann og avløp, så skal tiltakene i størst mulig grad gjennomføres samtidig. I tillegg inneholder samlet plan noen mindre tiltak for å tilpasse skinnegangen til de nye trikkene.

Sporveien har hovedansvaret for Trikkeprogrammet og samarbeider med Bymiljøetaten, Ruter, Oslo Vognselskap og Vann- og avløpsetaten om å gjennomføre byggeprosjektene.

Mesteparten av tiltakene som skal gjennomføres blir utført i regi av Sporveien og gjelder innhenting av vedlikeholdsetterslep og oppgradering av skinnegangen til moderne teknisk standard. For å sikre universell utforming må også en del holdeplasser bygges om.

Enkelte prosjekter har et særlig stort omfang fordi de også omfatter utskifting av vann- og avløpsrør, generell gateopprustning og tilrettelegging for gående og syklende. Disse prosjektene gjennomføres i regi av Bymiljøetaten, i nært samarbeid mellom Sporveien og Vann- og avløpsetaten.

Prinsens gate som ble åpnet for toveis trikketrafikk i slutten av februar er ett eksempel på et prosjekt der alle samarbeidende etater og selskaper har vært involvert i gateopprustningen.

Les mer: Alle infrastrukturprosjekter

Avvikstrafikk
Flere år med gravearbeider i Oslo betyr midlertidige endringer i kollektivtilbudet og det arbeides for å finne best mulige løsninger for avvikstrafikk. Som hovedregel forsøker Sporveien å opprettholde trikkedriften under gjennomføringen, men de reisende må belage seg på en god del endringer i byggeperioden.

På Ruter.no får du mer informasjon om avvikstrafikken.

Nye baser
Flere trikker fører til behov for større plass til parkering på baseområdene enn det Sporveien disponerer i dag. Derfor er det behov for utvidelser.

De nye trikkene kan bruke dagens trikkeverksted på Grefsen, men det må gjøres tilpasninger. Vedlikeholdsspor må bygges om, og i tillegg er det behov for et eget mottaksspor.

Arbeidet med å utvikle Holtet base og Grefsen verksted omfatter tiltak som legger til rette for enklere drift og vedlikehold, slik at man sikrer lave livsløpskostnader for trikken.

Fremdriften
Både kvalitet, kostnad og tid er viktige faktorer for å vurdere hvor vellykket et prosjekt er. De nye trikkene skal ha lang levetid, infrastrukturen likeså. Da er det viktig å ta seg tid til å gjøre ting mest mulig riktig og sørge for en effektiv konkurranse mellom vognleverandører og entreprenører for å få ned kostnadene.

Enkelte infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet kan forskyve seg noe i tid på grunn av vedtak av reguleringsplaner eller andre politiske beslutninger. Selv om ferdigstillingen av enkelte infrastrukturprosjekter kan bli noe justert tidsmessig, ligger alt til rette for at de 87 nye trikkene skal være på plass i løpet av 2024 – som planlagt.

Og hvis du lurte på hvilken farge de nye trikkene kommer til å få?

Det er bestemt: De blir blå!

Les også: En grønnere by
Les også: Det nye Oslo


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter