Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Stengningen av inn- og utkjøringen i Storokrysset betyr at bilister fra Kjelsås, Grefsen og Disen må velge en av de to andre hovedveiene ut på Ring 3; Maridalsveien/Frysjaveien eller Kjelsåsveien. Buss overtar for trikk på strekningen Storo-Kjelsås. Sporveien anbefaler flest mulig å la bilen stå og i stedet reise kollektivt i anleggsperioden.I første omgang stenges Grefsenveien mellom Storo og Engveien. Bakgrunnen er det omfattende anleggsarbeidet som skal gjennomføres i Grefsenveien med planlagt ferdigstilling i 2020. Sporveien er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen av oppgraderingsarbeidene, som foregår på to strekninger:

 • Storo–Disen
 • Platåveien–Kjelsåsalléen holdeplass 

Hovedarbeidene mellom Storo og Disen er bygging av en ny forsyningsledning for vann til Oslo, samt oppgradering av trikkeskinner og vei. Vann- og avløpsetaten skal bytte ut en av byens hovedforsyningsledninger for vann som ligger midt i Grefsenveien. Ledningen er nærmere 100 år gammel og for liten for dagens behov. Det skal gjennomføres omfattende oppgraderinger av det lokale vann- og avløpsanlegget og overvannsanlegget.

Bymiljøetaten skal i tillegg etablere et nytt overvannsanlegg på jordet ovenfor Disen og overvannet skal separeres fra spillvannet. Dette vil redusere faren for oversvømmelser og kloakk/vanninntrengning i kjellere. I tillegg gir det renere vann i Akerselva og Oslofjorden.

Endret kjøremønster og buss for trikk
Arbeidene som skal utføres i Grefsenveien vil gi betydelig positive effekter for beboerne i området, men anleggsperioden kan naturlig nok bli krevende.

– Det er ikke slik at vi stenger hele Grefsenveien ovenfor Storokrysset for privatbiler. Det som skjer er at vi stenger utkjøringen til Storokrysset fra Grefsenveien. I første omgang er det dem som bor mellom Storokrysset og Engveien som blir direkte berørt. Ovenfor Engveien fungerer ting noenlunde normalt, inntil den store anleggsgrøften for forsyningsledningen beveger seg fra Storokrysset i retning Disen. Mange blir imidlertid indirekte berørt siden privatbilister ikke kan kjøre inn/ut i Storokrysset og derfor må velge de andre veiene, sier Sven Øvergaard fra Sporveien og kommunikasjonsansvarlig for Grefsenveien-prosjektet.

Fra 3. desember og frem til andre uken i januar 2019 vil det bli kjørt buss for trikk i Grefsenveien, i begge retninger. Bussen følger trikketraseen fra Storokrysset og nordover, snur oppe på Kjelsås og betjener eksisterende holdeplasser på strekningen. Dette vil være situasjonen frem til andre uken i januar, da Sporveien starter med sporarbeider mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Da ledes nordgående buss for trikk inn til Kjelsåsveien via Glads vei og opp til Kjelsås der den snur, mens sørgående busstrasé blir enveiskjørt i Grefsenveien. I sørgående retning kan privatbiler kjøre nedover sammen med bussen.

Sårbart veinett
Sporveien erkjenner at mange beboere får en utfordrende hverdag i anleggsperioden, men det arbeides intenst for å finne gode fremkommelighetsløsninger og for å sikre gående og syklende i området.

– Veinettet i hele dette området er sårbart og barna er spesielt utsatt. Det mangler fortau mange steder og tett gateparkering gir både dårlig fremkommelighet og redusert sikt. Det er gjort stor innsats for å finne gode løsninger for beboerne i området slik at det blir mulig å komme frem med privatbil, samtidig som sikkerheten til myke trafikantgrupper blir ivaretatt, sier Øvergaard.

Innhentet lokal kunnskap
Utover at prosjektet internt har jobbet med disse utfordringene, har de hatt dialog med andre aktører som Bymiljøetaten, Statens vegvesen og Ruter, samt fått innspill fra lokale aktører som bydel Nordre Aker, representanter fra FAU på skolene i området, lokale velforeninger med flere. Dette har resultert i midlertidige og permanente sikkerhetstiltak. Tiltakene skal bidra til å trygge veiene der det er forventet økte trafikkmengder. Bymiljøetaten innfører i tillegg sin fartssoneplan for området, som innebærer flere permanente tiltak.

Balansegang mellom fremkommelighet og sikkerhet
De første dagene etter trafikkomleggingen vil kreve at beboere i området omstiller seg til et nytt reisemønster. Det anbefales at folk tilpasser sine reisevaner og følger anbefalinger som blir gitt.

Sven Øvergaard forteller at Sporveien vil følge situasjonen tett og i dette arbeidet vil lokale interessenter og sentrale aktører spille en viktig rolle. Sporveien har også tett dialog med Ruter, skoler og veimyndigheter om trafikkutviklingen.

Sporveien har ansvar for gjennomføringen av byggeprosjektet i samarbeid med Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten, mens Ruter har ansvar for alternativ kollektivtrafikk – i dette tilfelle buss for trikk.

– For Sporveien er det viktig å finne en god balansegang mellom fremkommeligheten til kollektivtrafikken og fremkommeligheten til bilistene. Samtidig har vi et sterkt fokus på å skape trygghet for skolebarna i området. Enkelte trafikksikringstiltak vil muligens skape vanskeligheter for fremkommeligheten til bilistene, men hvis det er tiltak som er nødvendige for å sikre barna bedre, er det disse som har forrang, sier Øvergaard.

Del av Trikkeprogrammet
Oppgraderingen av Grefsenveien er et av flere store og små infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet. Programmet omfatter i tillegg anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo og oppgradering og utvikling av baser på Grefsen og Holtet (parkering og vedlikehold).

Oslo kommune har gitt Sporveien AS ansvaret for å lede Trikkeprogrammet og Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten i Oslo kommune og selskapene Ruter AS og Oslo Vognselskap AS om gjennomføringen. Enkelte infrastrukturprosjekter gjennomføres også i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Les mer om Trikkeprogrammet og nye trikker til Oslo på Fremtidensbyreise.no

FAKTA OM TRIKKEPROGRAMMET

 • I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.
 • I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
 • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.
 • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
 • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
 • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
 • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
 • De nye trikkene er planlagt levert for testing i Oslo fra og med 2020.
 • Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.

For mer informasjon:
Om prosjekt Grefsenveien, se prosjektsiden på nettsiden Fremtidensbyreise.no Der ligger all informasjon om fremdrift og bakgrunn for prosjektet, kart over anleggsområdet og kollektivtraseen, spørsmål og svar om prosjektet m.m.

Om avvikstrafikk med buss for trikk og annen trafikantinformasjon, bruk Ruter-appen eller se Ruter.no

For ytterligere spørsmål:
Send en e-post til nabokontakt@sporveien.com (merk eposten «Grefsenveien»).


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter