Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Prøvegravinger i Storgata og bygging av det midlertidige trikkesporet er godt i gang.Prosjekt Storgata er et av de store oppgraderingsprosjektene i Trikkeprogrammet og arbeidet pågår for fullt. Bymijøetaten er byggherre for prosjektet og samarbeider med Sporveien, Vann- og avløpsetaten og Ruter om gjennomføringen. 

I dag kjører trikken på enkeltspor gjennom Storgata, frem til den midlertidige trikketraseen står ferdig i Hausmanns gate, Christian Krohgs gate og Stenersgata senere i år.

Arbeidet med det midlertidige trikkesporet pågår her:

• Christian Krohgs gate: Her er trikkeplaten støpt. Nå starter arbeider med skinnelegging.

• Stenersgata mellom Ring 1 og Nygata: Først gjennomføres betongarbeider, deretter skinnelegging.

• Stenersgata, mellom Ring 1 og Christian Krohgs gate: Omlegging av infrastruktur pågår i grunnen, deretter skal det gjennomføres betongarbeider og skinnelegging.

• Nordlig side av Hausmanns gate: Hoveddelen av trikkefundamentet er støpt. Videre fremdrift er avhengig av arbeidene i krysset mot Storgata og vil være i bero ytterligere noe tid.

• Krysset Storgata/Hausmanns gate: Utgraving for nytt overvannsanlegg og annen infrastruktur under bakken gjennomføres før det skal støpes nytt trikkefundament.

Les også:
 Alt om prosjekt Storgata

Under snø og isolasjonsmatter ligger nystøpt trikkeplate. Et stykke opp i gaten ses et lite, hvitt telt der første skjøting av trikkeskinnene foregår. I de kommende ukene vil det komme flere og større oppvarmede telt langs skinnegangen.

Christian Krohgs gate 
Det er bygd komplett trikkeplate for inngående spor i Christian Krohgs gate. Monteringen av trikkeskinner, inkludert sveising og betongarbeider er så vidt i gang. Arbeidene vil i hovedsak gjennomføres under oppvarmede telt, da det er krav til en viss temperatur. Når skinnegangen er fullført, blir det asfaltert i traseen slik at den blir kjørbar. Da starter tilsvarende arbeidsprosess med utgående spor.

Stenersgata mellom Ring 1 til Nygata
 
Det skal utføres gravearbeider og prosjektet skal fjerne en mast til trikkens kjøreledning og ivareta kabler i grunnen. Det planlegges å støpe et sammenhengende trikkefundament mellom Ring 1 og Nygata i løpet av de kommende ukene, samt starte opp skinnearbeidene. Mens arbeidet pågår vil fotgjengertraseen langs Nygata fortløpende endres. Traseen vil aldri bli mindre enn fire meter bred, slik at evakueringsveier ivaretas. Kjøremønsteret endres ikke vesentlig kommende periode.

Nordlig side av Hausmanns gate 
Det nordlige kjørefeltet i Hausmanns gate har stått i bero en periode i påvente av fremdriften i krysset mot Storgata. Det er ønskelig å utfjøre skinneleggingen i én prosess fra Storgata og ned Hausmanns gate. Derfor vil det gå ytterligere noe tid før arbeidene gjenopptas i Hausmanns gate.   

Les også: I gang med midlertidig trikkespor

Krysset Storgata/Hausmanns gate
Arbeidene i krysset Storgata/Hausmanns gate har pågått en periode. Arbeider med et fordrøyningsbassenget og mastefundamenter til trikkens kjøreledning er igangsatt som planlagt. Riving av gammel trikkeplate nordover i Storgata, i retning Oslo legevakt, er snart fullført. Nå skal det bygges ny trikkeplate lenger vest i gateløpet for å sentrere den nye skinnegangen i gaten, før skinnene så ledes ned Hausmanns gate for å bli koblet på den midlertidige traseen.

Pågående prøvegravinger
 
For å avdekke om infrastrukturen i grunnen befinner seg der den er angitt på kartet, må det graves punktvise hull i Storgata. Alle prøvegravinger foretas i utgangspunktet på fortauene og skal derfor ikke påvirke trafikkavviklingen. Så lenge prøvegravingen pågår må det imidlertid påregnes dårligere fremkommelighet for gående. 

Før gravingene kan gjennomføres må grunnen tines et par dager ved hjelp av rørsløyfer med varmtvannliggende oppå bakken. Etter påvisningen gjenfylles hullene, før det legges et midlertidig dekke slik at tilgjengeligheten blir som før.

 Den første prøvegravingen gjøres rett utenfor inngangen til Folketeaterpassasjen.

Det skal prøvegraves i den gamle busslommen ved Brugata holdeplass.

Det skal graves i enden av Bernt Ankers gate, ved inngangen til den tidligere busslommen ved Brugata holdeplass.

 Den mest utfordrende prøvegravingen må gjøres utenfor brukthandelen i Storgata 36 A. Mens opptining og gravingen pågår, må trafikken på fortauet ledes over til andre siden av Storgata. 

Gul strek på kartet viser hvor det midlertidige trikkesporet skal gå. De blå sirklene markerer områdene med anleggsdrift. For å sikre tilkomst til alle eiendommer i anleggsperioden, fullføres spor i én retning før prosjektet går i gang med arbeider i motsatt retning. 

Del av Trikkeprogrammet 
Storgata er et av flere store og små infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet. Andre store gateopprustningsprosjekter er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017, Tinghuset–Tullins gateBispegataGrefsenveien og Majorstuen, som alle er planlagt ferdigstilt i 2020, samt Thorvald Meyers gate, som har planlagt byggestart i februar 2019. 

Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk. Trikkeprogrammet omfatter også  anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo og oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet (parkering og vedlikehold).

Les også:
 Markering av første spadetak i Storgata 
Les også: – Storgata blir grønnere og tryggere


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter