Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


I dag flyttes trikken fra Storgata til et midlertidig spor i Christian Krohgs gate og Stenersgata. Endringen er startskuddet for anleggsarbeidene i Storgata.


Prosjekt Storgata har nådd en viktig milepæl med åpningen av det midlertidige trikkesporet i Stenersgata, Christian Krohgs gate og Hausmanns gate. Fra og med mandag 2. september stenges Storgata helt og holdent for trafikk.


Ny midlertidig holdeplass
Når Storgata nå stenges for trafikk, blir holdeplassen Brugata lagt ned. Holdeplassen Hausmanns gate vil også være stengt på grunn av arbeidene i Storgata – men det kommer en ny, midlertidig holdeplass i Christian Krohgs gate ved navn Lilletorget.

Det vil komme en ny holdeplass i nærheten av Oslo legevakt ved navn Nybrua, men denne blir ikke åpnet før sent på høsten 2020. Inntil Nybrua holdeplass er ferdig, vil holdeplassen på Schous plass være neste stopp nordover i retning Grünerløkka. Nærmeste holdeplass i sørlig retning blir Jernbanetorget.

Kartet viser med gul markering hvor det midlertidige sporet ligger. Merk plasseringen av Lilletorget holdeplass i Christian Krohgs gate, som er en ny, midlertidig holdeplass. De nye holdeplassene, Storgata og Nybrua, er foreløpig ikke i bruk.

Les også: Alt om Storgata-prosjektet

I Christian Krohgs gate og Stenersgata vil det gå trikk fra og med mandag 2. september. Trikkeskinnene er ledet inn i Stenersgata fra Nygata.

Anleggsarbeider i Storgata
Etter at det midlertidige trikkesporet er åpnet, starter arbeidet for alvor i Storgata. Bymiljøetaten som byggherre deler arbeidene inn i tre hoveddeler, fase 2, 3 og 4:

• Fase 2 går fra Kirkeristen til Pløens gate – med oppstart mandag 9. september
• Fase 3 fra Pløens gate til Ring 1 – oppstart mandag 2. september
• Fase 4 Fra Ring 1 til Hausmanns gate – oppstart mandag 2. september

De første dagene etter 2. september gjerdes anleggsområdene inn og Storgata stenges for gjennomgangstrafikk fra Nygata til Nybrua – og forblir stengt til 2021.     

Storgata – fase 2

Oppstart 9. september: Fra Kirkeristen til Pløens gate
Det skal kun utføres arbeid i det vestlige fortau. Prosjektet starter med å avdekke area/lysgraver langs fasadene fra Pløens gate til og med Storgata 3. De nærmeste 2,5 meter mot fasadene graves opp. Det etableres broer inn til alle dører/porter. De areane/lysgravene som ligger for høyt i terrenget må senkes eller rives. Det skal deretter etableres nytt overvannsanlegg, før det settes ny kantstein mot trikkeskinnene, legges asfalt og legges nytt gatevarmeanlegg. Til slutt legges det ny granitt i fortauet. Fasen forventes avsluttet i løpet av våren 2020. Pløens gate stenges for utkjøring mot Storgata så lenge arbeidene i fase 2 pågår.

I Storgata er det allerede lagt trikkeskinner i begge retninger. Arbeidet i gaten vil pågå for fullt utover høsten.

Storgata – fase 3

Oppstart 2. september: Fra Nygata til Ring 1
Her eksisterer det allerede en tunnel for teknisk infrastruktur under bakken og det er følgelig ikke like omfattende arbeider som i øvrige deler av gata. Det skal skiftes ut masser til vel to meters dyp i hele strekningen, det skal bygges opp nytt gatefundament, samt anlegges ny holdeplass i dette kvartalet. Planen er å starte med arbeidene i veibanen. Når veibanen er etablert, ledes fotgjengere dit mens nye fortau bygges opp. Det er lagt opp til at kvartalet fullføres i løpet av 2020.

Gaten og fortau er mange steder nedkjørt og ødelagt. Men under bakken akkurat her ligger det allerede en teknisk betongtunnell for rør og kabler. Dermed blir byggearbeidene mindre omfattende i dette området.

Storgata – fase 4

Oppstart 2. september: I området Brugata–Hausmanns gate
I dette området skal de tyngste arbeidene i prosjektet gjennomføres. Her skal det graves ut en fem meter dyp og seks meter bred grøft, hvor det skal bygges en tunnel til byens rør og kabler. Før grøfta kan graves ut må det bankes ned stålvegger, kalt spunt, som holder veggene og grunnvannet på plass og hindrer fundamentene under bygninger å bevege seg. Denne fasen blir mest tidkrevende og støymessig utfordrende.  


Slik skal det etter planen se ut i Storgata når prosjektet er ferdig i 2021. Det vil bli en krevende periode for mange mens arbeidene pågår, men forhåpentligvis vil de fleste synes at resultatet blir bra til slutt. 


Spunting og støyende arbeider

For å sikre byggegropa og fundamentene til omkringliggende boliger må det settes ned en tett stålvegg langs byggegropas ytterkant, kalt spunt. Veggen bygges ved å banke stålplater på vel en meters bredde, 10 meter ned i grunnen, som låses sammen til en tett vegg. Platene kalles spuntnåler. Spuntingen forventes å starte opp 9. september og vil pågå ut året.

Spunting ansees som sterkt støyende arbeid og prosjektet har fått dispensasjon fra helsemyndighetene til å utføre dette fra kl 08–19 mandag til fredag, med en times pause fra kl 11–12. 

Spuntingen vil pågå med to spuntrigger, begge med oppstart på vestsiden av Storgata. En begynner fra Hausmanns gate og den andre begynner fra Osterhaus' gate. Begge jobber seg i retning Ring 1.

Forventet fremdrift i prosjektet
Å gjennomføre anleggsarbeider i sentrumsgater betyr stor usikkerhet: Kart og terreng stemmer ofte ikke overens. Fremdriftsplaner baseres seg på forutsetninger og informasjon som prosjektledelsen til enhver tid besitter. Prosjektet og Bymiljøetaten som byggherre ber derfor om at alle tidsangivelser og fremgangsmåter som beskrevet ovenfor sees på som retningsgivende, og ikke absolutte. 


Les også: Full fart i Trikkeprogrammet
Les også:
 Sjekk den nye trikken!


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter