Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Oppgraderingen er godt i gang og fremdriften i rute. Les mer om de videre planene her.


Mandag 2. september sluttet trikken å kjøre i Storgata. Kjøreruten er endret, og trikken kjører nå på et midlertidig trikkespor i Stenersgata og Christian Krohgs gate. Det betyr at arbeidene i Storgata kan pågå uten forstyrrelser fra verken trikk eller andre kjøretøy frem til ferdigstillelse i 2021.

Som gående og syklende kan du fortsatt komme frem i Storgata, men anleggsarbeidene er godt i gang og fremkommeligheten er derfor redusert. Det er tilkomst til alle boliger, butikker og næringsdrivende i Storgata, men vareleveranser er i enkelte områder planlagt gjennomført via sidegatene.

I tiden fremover forventes det normal anleggsstøy fra klokken 07–19 mandag til fredag.

Les mer: – Storgata blir grønnere og tryggere

Hovedaktiviteter frem til 5. november:

Hausmanns gate–Nybrua

Helgen 2.–3. november skal det bores mastefundamenter til trikkens kjøreledning utenfor Oslo Legevakt. Boreriggen kommer såpass nær et av trærne i Storgata at betydelig beskjæring av treet er påkrevd. 

Bygging av nye Nybrua holdeplass starter utenfor Legevakten i denne perioden.

I høst begynner etableringen av en ny holdeplass utenfor Oslo Legevakt. Omtrent slik vil nye Nybrua holdeplass se ut når den åpnes om et års tid.

Kirkeristen–Pløens gate

Arbeidet fortsetter langs fasadene på nordsiden av Storgata. I første omgang graves de nærmeste 2,5 meterne nærmest fasadene opp. Det blir etablert gangbroer inn til alle dører/porter mens gravingen pågår. Når nødvendig tiltak er utført, bygges grunnen opp igjen, før første lag drensasfalt og nytt gatevarmeanlegg og lag to med asfalt legges. Etter dette kan arealet benyttes av forgjengere mens ytterste del av fortauet mot veibanen graves opp. Målet er å legge første lag drensasfalt langs fasadene før jul.

Her er eksempel på gangbro som blir montert foran alle dører og porter. I bakgrunnen ser vi en noe mer solid konstruksjon som tåler mer trafikk og tyngre vareleveranser. 

Området i kartet som er merket med rødt vil frem mot jul ikke være tilgjengelig. Grønt område viser fortau som er åpne for ferdsel, mens blå merking indikerer lossesoner for varetransport. Det monteres gangbruer til alle dører i anleggsfasen. Vær obs på at Storgata er et anleggsområde og det er generelt kjøreforbud i kvartalet.

Pløens gate–Hammersborggata/Ring 1

Veibanen er gravd opp, den tekniske tunnelen under bakken er avdekket og trikkefundamentet i betong er fjernet. Nå skal det legges nytt overvannsanlegg før det skiftes masser til cirka to meters dybde. Når gatelegemet er bygd opp, skal det støpes nytt trikkefundament i betong. Fortauene på begge sider av Storgata forblir intakte mens arbeidene med veibanen pågår

Det forventes at arbeidene ved Pløens gate–Hammersborggata/Ring 1 blir fullført i løpet av 2020.

Til venstre ses taket på den tekniske tunnelen som går i Storgata. Prosjektet skal i gang med å etablere et overvannsanlegg til høyre i bildet, et anlegg som vil ha evnen til å håndtere mye større nedbørsmengder enn tidligere. 

Hammersborggata/Ring 1–Hausmanns gate

Piggingen av trikkefundamentet er fullført. Nå pågår forgraving til spunt og spunting for fullt. Arbeidet går raskere enn antatt og forventes fullført i løpet av november i år.

Så snart det er spuntet på begge sider av Storgata, starter utgravingen av den fem meter dype og seks meter brede grøfta der den nye tekniske tunnelen skal bygges. Grøfta må sikres med mer solide og kompakte gjerder enn man benytter i dag. Så snart spuntingen er over håper prosjektet å kunne feste gjerdene på spuntnålene og gjøre fortauene bredere. 

For å forbedre fremkommeligheten vil prosjektet ha fokus på å rydde på utsiden og langs byggegjerdene. 

I enkelte deler av Storgata må fortauet stenges av sikkerhetsårsaker mens det pågår spunting. Her vil fortauet bli noe bredere når spuntingen er over, men det forblir fremdeles smalt.

Ny metode for spunting
For å redusere belastningen på omgivelsene har Bymiljøetaten som byggherre besluttet å gjennomføre spuntingen mellom Osterhaus' gate og Hausmanns gate med en ny type spuntmetode, kalt «silent piling» eller såkalt «stillespunting».

Metoden går ut på at spuntnålene blir presset ned i grunnen med hydraulikk. Dette forutsetter myke grunnmasser. Metoden lager mindre lyd enn tradisjonell spunting og er av den grunn meget fordelaktig å bruke i sentrale strøk der det å redusere støy er viktig. Så vidt prosjektet har brakt på det rene er det første gangen denne teknikken benyttes i Oslo.

Øvrig spunting foregår med tradisjonell vibrospunt, der en stor spuntrigg vibrerer spuntnålene ned i grunnen ved hjelp av store, vibrerende vekter. Det ligger an til at spunting-arbeidet er fullført i løpet av november.

Med denne innretingen foregår det såkalt «Silent piling», eller  «stillespunting». Innretningen presser spuntnåler lydløst ned i bakken med hydraulikk, noe som skaper mindre støyplager for omgivelsene.

Tradisjonell spunting er støyende og medfører rystelser, men har vist seg å være svært effektiv. På toppen av spuntnåla er det et lodd som vibrerer og som dermed presser stålet ned i bakken.

Bildet viser hvordan spuntnålene kappes etter at de har truffet fjell under bakken.

Varelevering og generell tilkomst
Sidegatene må benyttes til varelevering, hvorpå det må benyttes traller fra sidegatene og inn i hvert kvartal. Løsningen fordrer solid dekke i gangtraseene, alternativt kjøreplater, samt god brøyteberedskap vinterstid. Om det oppstår spesielle behov henviser prosjektet til å ta kontakt med entreprenøren for bistand. Eksempelvis kan det unntaksvis være muligheter for å kjøre inn på anleggsområdet, men kun etter avtale med entreprenør.

Nabokontakt i Storgata
Er du interessert i å vite mer om varelevering og tilkomst i Storgata, eller har andre spørsmål om prosjektet, ta kontakt med entreprenør NRC Group. De har opprettet en e-postadresse og et telefonnummer som kan brukes av naboer og berørte av prosjektet. I første rekke er dette tiltenkt om man ønsker bistand eller har spesielle behov i anleggsperioden:

E-post: nabokontakt.storgata@nrcgroup.no
Telefon: 922 30 122

Du kan også registrere din e-postadresse og få tilsendt elektroniske nyhetsbrev som forteller om status og fremdrift. Meld deg på nyhetsbrev om Storgata her.

Les også: Alt om oppgraderingen av Storgata

Illustrasjonen viser hele anleggsområdet i Storgata-prosjektet. Gul farge markerer den midlertidige trikketraseen i Stenersgata og Christian Krohgs gate, som her fått en midlertidig holdeplass som heter Lilletorget.

Forventet fremdrift i prosjektet
Å gjennomføre anleggsprosjekter i sentrumsgatene innebærer stor usikkerhet: Kart og terreng stemmer ofte ikke overens. Prosjektets fremdriftsplan baserer seg på forutsetninger og informasjon som prosjektledelsen til enhver tid besitter. Når anleggsarbeidene begynner, må planene ofte justeres. Bymiljøetaten er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen og ber om at alle tidsangivelser og fremgangsmåter som er beskrevet ses på som retningsgivende, ikke absolutte.

Flere bilder fra anleggsarbeidene i Storgata:

Her er eksempel på graving langs fasadene for å sjekke at det ikke er konstruksjoner som må fjernes. Det er ikke uvanlig at gårdeiere benytter anledningen til å sikre egen grunnmur nå den først er gravd fri.

For å begrense belastningene på omgivelsene ble det forsøkt å kappe trikkefundamentet i biter som kunne løftes på biler og kjøres bort. Selskapet som skulle utføre betongskjæringen fikk det ikke til å fungere og man måtte derfor gå tilbake til tradisjonell pigging.

For å redusere utslipp og negativ påvirkning fra anleggsarbeidet har entreprenøren anskaffet en elektrisk gravemaskin på 25 tonn. Slike maskiner er utviklet i Norge og denne er blant de fem første som er produsert. Det er også bestilt en mindre maskin. Alle dieselmaskiner i prosjekter går forøvrig på biodiesel.


Les også: Full fart i Trikkeprogrammet
Les også: Visjon om en grønnere by


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter