Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Oppgraderingen av Storgata pågår for fullt, både over og under bakken.


Oppgraderingen av Storgata har pågått i et drøyt år, med Bymiljøetaten som byggherre og ansvarlig for gjennomføringen. I september i fjor sluttet trikken å kjøre i Storgata, den kjører nå på et midlertidig trikkespor i Stenersgata og Christian Krohgs gate. Trikk på midlertidig spor betyr at arbeidene i Storgata kan pågå uten forstyrrelser fra trikk eller andre kjøretøy frem til planlagt ferdigstillelse i 2021.

Byggearbeidene i Storgata vil dermed pågå parallelt med innfasingen av de nye trikkene til Oslo. Første nye trikk er forventet levert for testing og testkjøring i løpet av sommeren 2020.

Les mer: Produksjonen av Oslos nye trikker har startet
Les også: Om oppgraderingen av Storgata

 

Kart over området

Den mørkeoransje linjen på kartet viser anleggsområdet i Storgata-prosjektet. Gul farge viser hvor den midlertidige trikketraseen går i Stenersgata og Christian Krohgs gate, med Lilletorget som midlertidig holdeplass.

Les også: – Storgata blir grønnere og tryggere

 

Hovedaktiviteter fremover:

Hausmanns gate–Nybrua

Arbeidene med vann- og avløpsanlegget og nye Nybrua holdeplass fortsetter. Ved Legevakten skal det settes to kummer som skal håndtere overflatevannet fra de øverste 150 meterne av Storgata. Overflatevannet blir filtrert i kummene før det ledes ut i Akerselva. Etter at filterkummen er på plass, legges avløpsrør over Christian Krohgs gate og ned til elva. Gravearbeidene skal gjennomføres uten å berøre trafikkflyten fra Christian Krohgs gate/Legevakten. 

Det vil pågå arbeider i området frem til nye Nybrua holdeplass står ferdig til høsten. Arbeidene vil antakelig kreve døgndrift for å bli ferdig innen tidsfristen. Bymiljøetaten kommer tilbake med flere detaljer om dette på et senere tidspunkt. I de kommende ukene forventes det normal anleggsstøy i peroden klokken 07–19, mandag til fredag.

I gaten vis á vis Oslo Legevakt skal trikkefundamentet utvides slik at skinnegangen blir flyttet et stykke i retning Anker Hotel.

De oransje markeringsstikkene viser hvor det skal komme en trapp fra kommende Nybrua holdeplass til Legevakten.

Overvannet skal filtreres og ledes i rør ned til Akerselva.

 

Kirkeristen–Pløens gate

Stort sett all teknisk infrastruktur i grunnen er fullført. I de kommende ukene vil det bli lagt granittheller inn mot fasadene. Målet er å fullføre arbeidene før 17. mai. 

Gammel granitt er fjernet fra fortauet og det blir om kort tid lagt et lag drensasfalt, før det legges varmesløyfer. Deretter legges nye lag asfalt, som skal avrettes før granittsteinen legges tilbake.

Det er lagt granitt opp Pløens gate. Steinleggingen fortsetter i de kommende ukene i retning Kirkeristen. Arbeidene med dette er planlagt fullført før 17. mai.

Her skal det komme en vareleveringslomme.

 

Pløens gate–Hammersborggata/Ring 1

Bymiljøetaten regner med å fullføre overvannsanlegget og masseutskifting i veibanen, samt starte bygging av nytt fundament under trikkeskinnene i løpet av mars. Arbeidene på fortauene på begge sider av gaten kommer i gang i april.

På Stjerneplassen, mot Skippergata, er prosjektet i gang med grunnarbeider for bygging av fundament til en mast som holder trikkens kjøreledning på plass. Her skal det også byttes veksler og skinnegang til trikken, og det skal bygges sykkelkryssing. 

I krysset Pløens gate/Storgata skal det utføres dype grunnarbeider. Bymiljøetaten håper å kunne åpne for gjennomgangstrafikk fra Pløens gate til Storgata i månedsskiftet mars/april. 

Øverst i Skippergata, mot Stjerneplassen, er det gravd ut masse for å støpe fundament til en mast for trikkens kjøreledning. I området skal det også monteres skap til trikkens styringssystemer. Uventede hindringer i grunnen har skapt behov for omprosjektering og nye utregninger. Det skal etableres sykkelkryssing fra Skippergata og ut på Stjerneplassen.

På Stjerneplassen skal det skiftes veksler og skinnegang. Det medfører støyende arbeider med pigging og riving av gammelt anlegg.

Masser skal skiftes ut, før prosjektet starter med støping av nytt fundament under trikkeskinnene.

 

Hammersborggata/Ring 1–Hausmanns gate

Montering av betongelementene til en tunnel under bakken foregår nå på tre ulike felt. I løpet av uke 10 er over halvparten av de 60 tunnelelementene montert. Tunnelarbeidene er planlagt fullført innen oktober.

Produksjonen av de plass-støpte seksjonene i kryssene ved Bernt Ankers gate, Ebbells gate, Ostehaus' gate, og Hausmanns gate er i gang. I Bernt Ankers gate skal gammel og ny tunnel tilpasses hverandre så den plass-støpte seksjonen her er en mer krevende oppgave enn de øvrige. Og tar tilsvarende lenger tid. 

Arbeidslaget som monterer elementene utvikler stadig bedre teknikker, noe som gjør at monteringen går stadig fortere. Når monteringen er fullført, skal mobilkranen rigges ned. I forbindelse med elementmontering vil arbeidstiden kunne pågå ut over klokken 19. Prosjektet forsøker å varsle berørte naboer før hver montering.

Mot Bernt Ankers gate skal ny og gammel tunnel kobles sammen. Dette er en tidkrevende og komplisert operasjon som vil ta noe tid å ferdigstille.

Fra Ebbells gate til Osterhaus' gate mangler det kun noen få elementer før betongarbeidene med den plass-støpte seksjonen starter opp.

Bildet viser en plass-støpt mellomseksjon som har fått gulv. Her gjenstår kun vegger og tak.

Overvannsanlegget ved Brugata er fullført, og det er avrettet og komprimert. Det neste er å fjerne toppene av spuntnålene og gjøre området kjørbart.

Les også: Meld deg på nyhetsbrev og få siste nytt om Storgata-prosjektet

 

Trivselsvektere i Storgata

Tilbakemeldinger fra folk som ferdes gjennom anleggsområdet har vist at enkelte opplever uttrygghet på grunn av anleggsvirksomheten i Storgata. Det er blitt trangere å bevege seg i området, og noen melder om at byggegjerdene gjør det vanskelig å komme unna ubehagelige situasjoner. 

Det er derfor ansatt vektere som skal forsøke å bidra til økt trygghetsfølelse og en bedre flyt i trafikken. Vekterne vil i perioden mellom klokken 14.00 og 21.00 alle dager i uken bevege seg mellom Brugata og Hausmanns gate. 

Prosjektet håper at alle tar vekterne godt i mot, og at tiltaket vil bidra positivt til miljøet i Storgata.

Slik ser trivselsvekterne ut i Storgata. De er uniformert med vester som skiller dem fra øvrige vektere i området.

Les også: Full anleggsdrift i Storgata
Les også: Alt om Trikkeprogrammet


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter