Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Ekebergbanen

Ekebergbanen


Oppgradering gir en rask og moderne ekebergbane i løpet av 2017. Arbeidet med prosjektet pågår fra april 2016 og ferdigstilles i våren 2017. Sporveien AS er prosjekteier.


Bakgrunn

Hopp over det området

Ekebergbanen går fra Konows gate til Ljabru over ca. 6,7 km. Den eldste delen av banen er nesten 100 år gammel, og deler av anlegget har vært så nedslitt at redusert hastighet ble innført på flere steder. Oslo indre by øst vil få en sterk vekst de neste 20 årene, med utbygging av blant annet Bjørvika, og ekebergbanen har potensiale for trafikkvekst når standarden blir oppgradert.

I april 2016 startet det omfattende arbeidet med oppgradering av strekningen fra Jomfrubråten til Holtet, med nye fundamenter, skinner, sviller, og ny holdeplass på Sportsplassen.


Trafikksikkerhet har høyt fokus i anleggsperioden og anleggsarbeidene skal ikke gi personskader eller skader på det ytre miljø.

Gevinster ved ferdigstilling av Ekebergbanen:

En Ekebergbane rustet til å møtefremtidens behov med tanke på befolkningsvekst og nye trikker, høyere sikkerhet og bedre komfort:

Kortere reisetid

To kurver er rettet ut, slik at trikkene kan kjøre med jevnere fart på hele strekningen. Det vil gi kortere reisetid for deg som reisende.

God estetisk utforming 

Alle holdeplasser vil få universell utforming og kvaliteten på sporarbeidet blir i henhold til teknisk regelverk.

Turveinett utbedres

Et styrket turveinett i området med god fortsettelse ved turstien fra Ekebergskråningen naturreservat nord for Frierveien.


Fremdrift

Hopp over det området

2010

Fornyelsesplan for en rask og moderne bybane ble utarbeidet.

2011

Nytt 760 meter dobbeltspor på strekningen Holtet – Sørli.

Sørli holdeplass oppgradert.

Ny planovergang.

Reetablert signalanlegg.

2012

Nytt 850 meter dobbeltspor fra Sørli til Bråten.

Kastellet holdeplass oppgradert.

Ny planovergang i Kastellveien og Kastellbakken.

Reetablert signalanlegg.

2013

Bråten holdeplass oppgradert.

Ny planovergang.

Signalanlegg skiftet i planovergang og i vendesløyfe.

2014

Oppgradering av strekningen Bråten - Ljabru med nye fundamenter, skinner og sviller.

Sæter holdeplass flyttet og fornyet med universell utforming og forbedret tilgjengelighet.

Gamle Sæter bro utvidet med to meter på hver side til dobbeltspor.

Fornyet fundamentering og utretting av kurver på strekningen Ljabru – Bråten.

Området ryddet og anleggstomten tilsådd og opparbeidet

2015

Bygget 1200 meter dobbeltspor mellom Ekebergparken og Jomfrubråten.

Over- og underbygning skiftet og reetablert.

Overvann- og dreneringshåndtering oppgradert.

Nytt kontaktledningsanlegg.

2016

Oppgradering av strekningen Jomfrubråten – Holtet.

Gangsti mellom Jomfrubråten og Sportsplassen.

Total utskiftning av banens over- og underbygning.

Utretting av kurver og nytt kontaktledningsanlegg for trikkens kjørestrøm.

2017

Signalanlegget på strekningen skal fornyes.

Drenering- og overvannshåndtering fornyes med lukkede fordrøyningsmagasiner under banetraseen, og nye vann- og avløpsledninger skal legges for Vann- og avløpsetaten.

Sportsplassen holdeplass vil gjenåpnes som en universelt utformet holdeplass med de tradisjonelle røde leskurene på begge plattformer, ledelinjer, bedre belysning og sykkelparkering. Ny planovergang legges med gummielementer.

Arbeidene er beregnet ferdigstilt 2.kvartal 2017.


Ved ferdigstillelse av oppgraderingen frem til Holtet stasjon er turen kommet til området i umiddelbar tilknytning til trikketomten på Holtet Base, som også vil omfatte skinnene inne på anlegget til Sporveien.


Det er også meningen å gjennomføre en oppgradering av strekningen mellom Oslo Hospital og Ekebergparken, men her er regulerings- og planarbeidet ikke ferdigstilt.


Nye fundamenter, ny kontaktledning, ny skinnegang, nytt signalanlegg og en utretting av eksisterende kurver gir en komplettert ny reiseopplevelse for trikkepassasjerer mellom Ljabru og Ekebergparken.


Det skal arbeides på Holtet base fra og med 2018. Dette arbeidet vil påvirke Ekebergbanen. Du kan lese mer om det prosjektet her.

Det planlegges å legge trikken i tunnel fra Ekebergparken til Konows gate. Mer informasjon om dette kommer.


Kart

Hopp over kartet


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Ekebergbanen


Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter