Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Holtet trikkebase

Holtet_base_oppdatert.jpg


Ny trikkebase på Holtet skal ta imot 43 av Oslos nye trikker. Arbeidet pågår fra mars 2018 og skal ferdigstilles i første kvartal av 2020. Prosjekteier er Sporveien Oslo AS.


Ofte stilte spørsmål

Hopp over det området

Her finner du svaret på ofte stilte spørsmål rundt prosjektet med Holtet base:

1. Hva skal gjøres på Holtet base?

På Holtet base skal det utvikles en basestruktur for mottak og drift av nye trikker, i tillegg til anlegg for vedlikehold av trikkens infrastruktur. All oppgraderingen vil foregå innenfor Sporveiens eksisterende områder.

Basen skal dimensjoneres for å parkere om lag 43 av de nye trikkene som leveres i perioden 2020 – 2024. Dette krever nye og flere spor på baseområdet. Det vil bli totalt 3,2 kilometer parkeringsspor på basen, og 1,9 kilometer oppgraderte spor på Ekebergbanen.

Dagens bygninger krever opprustninger. Bygningene på gul liste vil ivareta den flotte og verneverdige arkitekturen og få en større renovering på innsiden. I anleggsperioden sitter prosjektorganisasjonen i en midlertidig brakkerigg på ”juletre-tomta”. Denne vil bli demontert når bygningene er ferdigstilt.

2. Hvorfor skal de nye trikkene stå her?

Det ble tidligere tatt et strategisk valg om å legge basene til Holtet og Grefsen. Sentrumsnære baser gjør vedlikehold og parkering av trikker svært effektivt. Det er i dag svært få ledige tomter langs trikkegangen som egner seg til baseanlegg. Det ble derfor besluttet å videreutvikle basene på Holtet og Grefsen for å tilpasses de nye trikkene.

3. Hva er tidsperspektivet på prosjektet?

03.01.2017 – 01.03.2018

Detaljprosjektering, kontrakter inngås og noe forberedende arbeider utføres.

01.03.2018 – 28.04.2020

Byggeperiode

NB! Dette er tentative datoer og det tas forbehold om noen justeringer.

4. Når på døgnet kan vi forvente anleggsarbeid?

Standard anleggsperiode er mellom 07:00 – 19:00. Entreprenørene kan selv velge å søke Bydelsoverlegen om å få utvidet anleggsperioden der det skulle være behov for det.

5. Hvordan vil trygge trafikkforhold bli ivaretatt i anleggsperioden?

Sikkerhet i anleggsperioden, både for naboer og egne ansatte, er svært viktig. I tidligere prosjekter har det blitt satt opp midlertidige trafikkregler som må overholdes, for eksempel parkeringsforbud, ekstra trafikklys, trafikksikkerhetsvakt og lignende. Hvilke tiltak som blir nødvendig for å ivareta sikkerheten og sikre trygge trafikkforhold på Holtet vil komme frem i detaljprosjekteringen som skal være ferdigstilt i mars 2018.

6. Hvordan vil dere ivareta bomiljøet under anleggsperioden?

Det skal settes opp skjermer rundt tomtegrensa for å skåne mot innsyn. Prosjektet vil søke å ivareta et godt bomiljø for naboene.

7. I hvilken retning skal skinnegangene forskyves?

Skinnegangene skal flyttes 0,5 – 2 meter vestover, mot Holtveien. Det største justeringen er i nord mot Kongsveien.

8. Hvorfor skal anleggsmaskinene kjøres inn via Holtveien?

Anleggsarbeid skal foregå parallelt med full trikkedrift, bortsett fra to stengehelger i 2018 (påsken + fellesferien). For å kunne sikre trygg ferdsel inn og ut av anleggsområdet kreves det to fartsårer. Disse vil legges opp på tomten i Holtveien 8 og Holteveien 16. Ervervstillatelse er inngått med berørte parter.

9. Hvor blir det satt opp støyskjermer?

Det vil bli satt opp støyskjermer rundt basen, både mot Steinhammerveien og mot Holtveien.

10. Hvordan vil skjermene se ut?

Det er fortsatt usikkert hvordan disse skjermene vil se ut, dette vil komme frem i detaljprosjekteringen og legges frem for naboene. Skjermen blir cirka 3 meter høy fra mur.

11. Hvor høyt blir det nye bygget på basen?

Bygget vil være av tilsvarende høyde som i dag.

12. Blir det mer støy?

Vi foretar støymålinger og vil følge det nøye. Det blir også satt opp støyskjermer rundt basen. Trafikkøkningen er tatt med i målingen (43 trikker skal parkeres på Holtet). Så lenge man er under grensen (42 desibel) gjøres det ingen tiltak.

13. Skal dere gjøre noe med holdeplassen?

Holtet holdeplass skal oppgraderes, og vil bli tilsvarende Sportsplassen. I byggeperioden vil det være en midlertidig holdeplass omtrent på samme sted, men litt nærmere Sportsplassen.

14. Blir det flere avganger fra Holtet?

Dette kan vi ikke svare på ennå. Foreløpig fortsettes det med hvert 10. minutt.


Fremdrift

Hopp over det området

Informasjon fra Sporveien

Sporveien ønsker å forbedre kommunikasjonen om prosjektet på Holtet Base. I etterkant av nabomøter og befaring for grunnerverv, opplever noen naboer mangelfull informasjon. Sporveien har forståelse for det.

Sporveien er fremdeles i prosess med å justere prosjektets omfang. Nå er det bestemt at et planlagt «vendespor» sør for basen, skal tas ut fra prosjektet. Sporveien vil informere grundigere så snart omfanget på prosjektet Holtet Base er bestemt, og ber om forståelse for at det arbeides med å finne den beste løsningen.

Vi vil formidle informasjon om prosjektet på nettsiden vår og kan svare eventuelle spørsmål via e-post. Når omfang er avklart, vil Sporveien invitere til informasjonsmøte samt oppdatere informasjon på egne nettsider.

Prosjektorganisasjonen for Holtet Base har flyttet inn i nye kontormoduler på Holtet ("juletretomta") og er tilgjengelig for eventuelle henvendelser fra naboer.

Takk for forståelsen og tålmodigheten.

For ytterligere henvendelser ta kontakt med:

Dereje T. Asefa, nabokontakt og HMS: dereje.asefa@sporveien.com   

Mikal Storhaug, grunnerverv og eiendomsforhold: mikal.storhaug@Sporveien.com  

Emilie Mejlænder, kommunikasjonsrådgiver og media: emilie.mejlander@sporveien.com

 

 

Støyberegning

Det er bestemt at vendesporet som var planlagt og presentert på nabomøtene utgår fra prosjektet. Støyberegning viser derfor kun forventet støybildet for naboer rundt basen og gjelder for base i full drift i 2024. Beregningen er basert på tilgjengelig informasjon per dags dato, hvor prosjektet er i en tidlig fase av prosjekteringen. Beregningen kan endres og ved eventuelle endringer vil informasjonen på nettsiden oppdateres underveis i prosjekteringen.

 

https://sporveien.com/Content/2899725/AJ-HV-710-RB-01%20-%20St%C3%B8yberegninger.pdf 

 

Siste versjon av grunnervervskart i forbindelse med prosjektet på Holtet base

Under vises potensielle områder for midlertidig grunnerverv (markert i grønt) i forbindelse med prosjektet. Eventuelle spørsmål kan rettes til nabokontakt Dereje T. Asefa: +47 91 84 03 07. 

 

 Oppgitte datoer kan bli gjenstand for justeringer:

 

2016

Forberedende arbeider og Konseptvalgutredning (KVU)
Forprosjekt

Januar 2017 – mars 2018

Detaljprosjektering, kontrakter utarbeides og skrives.

Mars 2018

Oppstart byggeprosess.

Første kvartal 2020

Ferdigstilling.

Arbeidet foregår parallelt med trikkedrift, vedlikehold og verkstedarbeid. Holtet holdeplass skal også oppgraderes og det vil bli etablert en midlertidig holdeplass deler av anleggsperioden. Ny sporgeometri for Holtet og Ekebergbanen parsell (km 3,0-3,8) fastlegges, med tilhørende kontaktledningsanlegg og signalanlegg. Skinnelager og skinnepresse flyttes til Klemetsrud i anleggsperioden.

 

 


Bakgrunn

Hopp over det området

Holtet trikkebase har en sentral plass i den planlagte fornyelsen av trikken i Oslo. Holtet trikkebase er en av to oppstillingsområder for sporvogner i Oslo og den planlagte rehabiliteringen vil gi en langt mer effektiv, tidsmessig, estetisk og moderne utnyttelse av det eksisterende området. 43 av de 87 nye trikkene, som vil være lange leddvogner, planlegges mottatt på Holtet base i årene 2020 - 2024.

For å kunne ta imot de nye trikkene skal Holtet base ombygges med nye oppstillingsspor, opprustet bygningsmasse og ivaretagelse av verneverdig arkitektur.

Rehabiliteringen av verksted og vognhallsområde representerer avslutningen av oppgraderingen av Ekebergbanen som har pågått siden 2010. Parsellen forbi Holtet base er den siste, med unntak av strekningen mellom Ekebergparken og Oslo Hospital.

Både basen på Holtet og Grefsen må bygges om for å kunne ta imot de nye trikkene som kommer fra 2020. Trikkens hovedverksted og vognhall ligger på Grefsen, mens det på Holtet hovedsaklig utføres vedlikehold i tillegg til vognbehandling og nattparkering. 

Bygningene på sporområdet på Holtet er tegnet av arkitekt Erik Waldemar Glosimodt. Samme mann tegnet også de karakteristiske, og i dag vernede, leskurene langs linjen til Ekebergbanen.

Holtet vognhall ble bygget for å ta imot de fem første trikkene til det den gang nystartede selskapet AS Ekebergbanen, og konseptet var at man ønsket et helhetlig uttrykk for hele linjen. Da plassen krevet det ble anlegget utvidet med et nybygg.

 

Gevinster ved ferdigstilling av Holtet base 

  • En basestruktur for mottak og drift av 43 av Oslos nye trikker.
  • En effektiv, estetisk og moderne utnyttelse av det eksisterende området.
  • Ivaretagelse av verneverdig arkitektur, tegnet av Erik Waldemar Glosimodt.

 


Landskapsplan

Hopp over det området

Se detaljoversikten over planene for Holtet base


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter