Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Østensjøbanen Etterstad–Hellerud

Vestre portal.jpg


Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye deler av Østensjøbanen. Det skal bygges en ny T-banetunnel, Hellerudtunnelen, som blir cirka 400 meter lang. I tillegg skal to gamle broer erstattes.

Rundt en kilometer av Østensjøbanen skal fornyes, det vil si T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud stasjon. Strekningen ble bygd i perioden 1923–1926 og bærer preg av det. Den gamle tekniske løsningen gir mye vedlikehold, og i tillegg er strekningen bratt og svingete. Dette gir mye støy og slitasje, og bidrar til å begrense hastigheten til 30 km/t over en lengre strekning. Den lave hastigheten gjør at forsinkede tog i liten grad greier å ta igjen tapt tid og dette forplanter seg over hele T-banenettet.

Opp mot dobbel hastighet på strekningen
Ny strekning i tunnel medfører mindre stigning, og sammen med utretting av banekurvaturen vil dette redusere reisetiden og bedre kapasiteten mellom Brynseng og Hellerud stasjon. I første omgang vil farten øke fra 30 til 50 km/t og senere når Sporveiens nye signalanlegg tas i bruk, er målet å komme opp i 60 km/t.

Prosjektets omfang
Mellom Brynseng og Hellerud er det i dag to eldre stålbruer; brua over Alnaelva og jernbanesporet, samt brua over Østensjøveien. Disse ble oppført i perioden 1923-26 og er i slutten av sin levetid. Den ene av bruene, over Jernbanesporet, vil bli erstattet av ny bru i noenlunde samme trasé, mens den andre blir revet som følge at fremtidig bru blir etablert i ny trasé. Den sistnevnte brua vil lande i vestre tunnelportal til Hellerudtunnelen. Tunnelen vil bli cirka 400m lang og komme ut av fjellet rett vest for Hellerud stasjon. Prosjektet vil avsluttes rett vest for plattformene på Hellerud stasjon.

Når T-banetraseen er ferdig, vil banen gå inn i tunnel sør for eksisterende bru over Østensjøveien og komme ut nær Hellerud stasjon. Dette vil frigi dagens banetrasé for en fremtidig gang- og sykkelvei, noe som eventuelt blir finansiert av Bymiljøetaten.

Sporveien har tildelt entreprenørkontrakt for gjennomføring av grunnarbeidene i prosjektet
AF Gruppen er entreprenøren som utfører grunnarbeidene. Sprengningsarbeidet har pågått for fullt i Hellerud-tunellen inn mot sommerferien, og gjennomslag i den nesten 400 meter lange tunnelen er forventet i juli-august. 

Bildet er fra innsiden av tunnelen som er under bygging, tatt i midten av juli 2022.


Fremdrift

Hopp over det området

 

 

Status per uke 32

 

 

Sporveien har følgende overordnet hovedfremdriftsplan for prosjektet:

Aktivitet  
   
Høst 2021 Forberedende arbeider
Nov 2021 Opprigging av brakker m.m på anleggsområdet
Des 2021 Oppstart av anleggsarbeid
Mars 2022  Tunneldriving starter fra vest
Pinsen 2022  Midlertidig sporforbindelse med Lambertseterbanen
Sommer 2022  Gjennomslag i Hellerud-tunellen
Høsten 2023  Ny T-banetrasé åpner

 

Dette skjer i prosjektet nå og i nærmeste fremtid:
I løpet av sommeren og høst 2022 fortsetter vi å jobbe med tunneldrivingen. I uke 32 er hovedaktiviteten å lage grøfter inne i tunnelen (se mer om hvordan dette arbeidet utføres nedenfor). Videre vil det være kvelds- og sporadisk nattarbeid ved Østensjøveien og Bryn bru.

Fremdrift og aktivitet ved tunnelpåhugg vest (ved Østensjøveien): 
Sprengning av tunnelløpet og gjennomslag ble markert i uke 32 - 2022.

Det har vært utført en kombinasjon av sprengning, boring og pigging gjennom sommeren 2022. Dette har tildels svært støyende arbeid. Spesielt pigging, som er oppdeling av blokker av stein, har vært støyende. Dette arbeidet er nå ferdigstilt. 

Fremdrift og aktivitet ved tunnelpåhugg øst (ved Hellerud stasjon):
Det bygges en tunnelportal, og vi er ferdig med sprenging på denne siden. Det vil sprenges ut noe bergmasse der sommeren 2023.

Det er mye støyende arbeid som må gjennomføres for å bygge tunnel. Derfor har prosjektet fått dispensasjon fra støyforskriften i anleggsperioden. Se hele dokumentet nederst på denne siden.

Vedlikehold og gjenoppretting av Thygesons vei
Det er stor slitasje på Thygesons vei, som i utgangspunktet var nedslitt, pga av tungtransport. Vi har asfaltert under prosjektperioden, og veien skal rehabiliteres helt i området hvor det har vært anleggstrafikk etter at prosjektet er ferdig. Det er også bestilt ukentlig feiing/rengjøring av veien fra entreprenøren så lenge vi holder på med anleggstrafikk.

Det er bestilt trafikksikkerhetstiltak i Thygesons vei/Peter Aas vei ned mot Hellerud stasjon. 

Om tunnelbygging og sprengning
For mange er sprengningsarbeidet en ny og uvant opplevelse. Når det sprenges i fjellet vil beboere i nærområdet føle at huset rister litt. Dette vil nok noen oppleve som dramatisk. Det er en naturlig reaksjon at vi føler at huset vibrerer skikkelig kraftig selv om vibrasjonene er mye mindre enn hva huset tåler. Bevegelsene er i virkeligheten ganske små.

Sannsynligheten for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er liten. Ved sprengning skjer det en eksplosjon (detonasjon) som forårsaker et kraftig smell. Eksplosjonen av sprengstoffer utvikler store mengder gass som sender en trykkbølge gjennom luften. Trykkbølgen kan få vinduer og lette konstruksjoner til å vibrere. Belastningen er i de fleste tilfeller mindre enn ved kraftige vindkast.

For å hindre skader på grunn av rystelser, blir det utarbeidet grenseverdier for hvor store rystelser som kan tillates på den enkelte bygning. Dette er regulert i en Norsk Standard og entreprenøren som utfører sprengningsarbeidene skal utføre sprengningsarbeidet slik at vi holder oss innenfor grenseverdiene.

Grunnarbeid for T-banetunnel gir vibrasjoner til nærliggende bygninger. Vibrasjonene fra anleggsarbeid kan være så kraftige at det kan oppstå bygningsskade, og dette gjelder spesielt tunnelarbeider, sprenging og spunting. I forkant av anleggsarbeidene er det derfor gjennomført en tilstandsregistrering på eksisterende bygninger slik at det er mulig å dokumentere om en bygningsskade kan skyldes anleggsarbeidet, eller var der før anleggsarbeidet startet.

Tilstandsregistreringen er utført høsten 2019 for områdene mot Hellerud stasjon og i juni 2020 for området på Thygesons vei og vestover mot Brynseng stasjon.

Slik er en arbeidssyklus i tunnelbygging
Først sprenger vi en salve, så kjører det lastebiler inn og henter det som har ramla ned. Deretter må vi inn å bruke en pigghammer for å løsne resten av fjellet (denne virksomheten kan bråker ganske voldsomt når det står på). Det kan typisk vare ca 1 time, avhengig av behovet. Deretter kjøres lastebiler inn for å hente det som er pigget ned. Så setter vi opp boreriggen som borer lange hull til neste sprengladning. Det vibrerer og durer, men er ikke så støyende som pigging. Dette oppsummerer sånn cirka en arbeidsdag i tunnelen. Noen dager går syklusen så fort at det mulig å starte en ny syklus samme dag, mens andre dager rekker vi knapt én syklus. Dette avhenger av hva slags type fjell man treffer på, og at alt utstyret fungerer slik det skal.

Midlertidig sporforbindelse er opprettet
I perioden 26. mai 2022 til 6. juni 2022 ble det etablert en midlertidig sporforbindelse mellom Lambertseterbanen og Østensjøbanen slik at linje 2 og 3, fra 7. juni 2022, vil kjøres på samme spor som linje 1 og 4 forbi Brynseng stasjon. Dette trafikkmønsteret vil pågå frem til ca mai 2023.

Tiltaket er gjennomført for å frigi eksisterende bru på Østensjøbanen slik at denne kan erstattes med ny bru over jernbanen ved Bryn stasjon. Arbeidene er en sideentreprise i prosjektet Etterstad – Hellerud og er en del av bygging av ny trasé for Østensjøbanen mellom Brynseng- og Hellerud stasjon.

Hovedarbeidene i anleggsgjennomføringen er estimert til å ta to år, fra høsten 2021 til høsten 2023
Vi ønsker å opprettholde dagens kollektivtilbud på Østensjøbanen mens strekningen fornyes. Derfor blir Østensjøbanen koblet sammen med Lambertseterbanen rett nedenfor Høyenhall stasjon. Neste milepæl i prosjektet blir derfor innlegging av en midlertidig sporforbindelse mellom Østensjøbanen og Lambertseterbanen vår/sommer 2022. I et års tid vil linjene til Ellingsrudåsen og Mortensrud benytte Lambertseterbanens spor slik at prosjektet får frigitt plass til å skifte ut Bryn bru. 

Buss for bane
Det ble 12 dager med buss for bane forbi anleggsområdet for linjene 2, 3 og 4 ved pinsetider 2022, og en tilsvarende periode er planlagt vår/sommer 2023. I tillegg planlegges det buss for bane i tre måneder for linjene 2 og 3 sommeren 2023. Se Ruter.no eller bruk Ruter-appen for detaljer om kollektivtrafikken.

Sporveien tar forbehold om endringer i tidsplanen, men vil holde naboer og reisende orientert. Følg med på informasjon som gis på denne informasjonssiden, og meld deg på nyhetsbrev om prosjektet som jevnlig sendes ut. 

Registrer deg med din e-post for å motta nyhetsbrev her

Kommende kontrakter
Siste kontrakt i prosjektet vil være en avsluttende overbygningsentreprise med estimert byggeperiode vinter 2023 - høst 2023.

Endringer i fremdriftsplanen kan forekomme.

 


Bakgrunn

Hopp over det området

En nesten 100 år gammel trasé

Store deler av den gamle traseen mellom Brynseng stasjon og Hellerud ble anlagt og tatt i bruk som trikketrasé på midten av 1920-tallet. I 1967 ble banen ombygd til T-banestandard mellom Etterstad og Skullerud. Østensjøbanens ytre strekning mellom Hellerud og Skullerud ble oppgradert i 2015-2016.

Dagens bratte og kurvede trasé mellom Bryn bru og Hellerud begrenser hastigheten til 30 km/t over en lengre strekning, og fører til både støy og stor slitasje.

I gamle dager gikk det trikk på strekningen. Foto: Oslo byarkiv, Svein Engberg.

Påvirkning for reisende - T-banen går tilnærmet normalt

Det er linje 3 til Mortensrud og linje 2 til Ellingsrudåsen som benytter traseen mellom Bryn bru og Hellerud. Østensjøbanen har høy frekvens med åtte tog per time i hver retning store deler av døgnet.

T-banelinjene på Østensjøbanen vil i stor grad opprettholdes mens byggingen foregår. Dette blir mulig fordi prosjektet kobler sammen Østensjøbanen og Lambertseterbanen rett nedenfor Høyenhall stasjon med en midlertidig sporforbindelse. Dette for at linjene til Ellingsrudåsen og Mortensrud kan benytte Lambertseterbanens spor forbi Brynseng stasjon. Ved dette grepet frigis Østensjøbanen på samme strekning slik at eksisterende bru over Alnaleva og jernbanen kan skiftes ut. Valgt løsning vil også bidra til kortere perioder med buss for bane.

Det planlegges foreløpig tre stengninger med buss for bane i løpet av byggeperioden:

Ca. 10 dager rundt pinsehelgen i 2022 (Gjelder både linje 2,3 og 4).

Ca. 10 dager rundt pinsehelgen i 2023 (Gjelder både linje 2,3 og4).

Sommerferien i 2023 (Gjelder linje 2 og 3).

Påvirkning for naboer

Mange blir berørt i anleggsperioden, spesielt naboer på strekningene mellom T-banestasjonene Brynseng og Hellerud samt Brynseng og Høyenhall. Sporveien gjør sitt ytterste for å begrense ulempene og satser på god informasjon til de berørte. Primært vil dette skje gjennom prosjektets digitale nyhetsbrev og SMS-meldinger i forbindelse med støyende arbeider.

Støy

Bygg- og anleggsarbeider vil i hovedsak utføres på dagtid, men det kan være behov for noe nattarbeid i forbindelse med anleggsarbeid som krever dette av ulike hensyn (andre aktører, arbeid i spor m.m.). Dette arbeidet vil bli varslet særskilt til naboer som blir direkte berørt. Spesielt støyende arbeider vil også varsles per SMS. I forbindelse med sprengning av tunnelåpning vil man kunne sette seg opp på en såkalt salveliste med varsling før hver salve.

Støytiltak

For å redusere støyen fra den nye banen blir det bygd støyskjerm fra østre portal og opp mot Hellerud, samt fra vestre portal og over ny bro over Østensjøveien. Enkelte boliger/eiendommer vil i tillegg få lokale støytiltak (som for eksempel utskifting av vinduer). De dette gjelder har allerede fått tilbud om dette og disse tiltakene vil utføres i løpet av 2021.

Støv

Anleggsarbeidene vil medføre støv. For å bøte på dette har vi planlagt tiltak som vanning, rengjøring, hjulspyling og støvsuging underveis i anleggsperioden.

Fremkommelighet og anleggstrafikk

Prosjektet vil stenge Skøyenbakken for biltrafikk nedenfor Skøyenkneika og den vil være stengt i store deler av perioden fra høst 2021 til sommer/høst 2023. Myke trafikanter vil kunne passere og benytte gangbru over mot Høyenhall stasjon.

Stenging av Skøyenbakken medfører at Skøyenbakken, som i dag er enveiskjørt, vil bli toveiskjørt i anleggsperioden. Siden øvre del av Skøyenbakken er ganske bratt før den krysser Thygesons vei, innføres økt vedlikehold for å sikre fremkommelighet. Gateparkering i Skøyenbakken nedenfor Thygesons vei vil bli redusert for å muliggjøre toveistrafikk.

Adkomst for anleggstrafikken til anleggsarbeid ved østre tunnelportal vil skje via /under Låveveien bru oppe ved Hellerud stasjon og deretter via Thygesons vei.

Ta kontakt om du lurer på noe

Entreprenørene skal gjøre sitt beste for å ta mest mulig hensyn til naboer og omgivelsene i bygg- og anleggsperioden. Vi takker for tålmodigheten under anleggsperioden. Dersom du har bekymringer eller spørsmål vedrørende arbeidene, ta kontakt med oss. Send e-post til nabokontakt@sporveien.com (merk eposten med Østensjøbanen).

 

Registrer deg for digitalt nyhetsbrev her

(Nyhetsbrevet gir deg kun relevant informasjon tilknyttet dette prosjektet. Når arbeidene er ferdig slettes din epost-adresse. Du kan selvsagt fjerne deg fra denne listen tidligere).


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Naboinfo

I uke 37 og uke 38 vil det bli støyende arbeider på dagtid utenfor tunnelåpningen mot vest, som vender mot Østensjøveien. Arbeidene inkluderer sprengning og pigging. Det skal fjernes masser for å gjøre klart for bygging av fundamentet til den fremtidige T-banebroen over Østensjøveien, for å senke Skøyenbekken og for å etablere tilkomst til driftsvei.
Arbeidene er planlagt på dagtid i tidsrommet 06.00-19.30. Unntak vil bare gjelde bergmasser som ligger så nær Brynstunnelen at biltrafikken i tunnelen må stanses av sikkerhetshensyn. Dette må da skje på kveldstid.
Det vil i uke 37 og 38 også pågå noe pigging av grøftene inne i tunnelen. Dette er også planlagt utført på dagtid.
Sporveien beklager ulempene arbeidene medfører.

Gjennomslaget i tunnelen ble markert i uke 32. Etter dette har det pågått grøftesprengning og pigging inne i tunnelen, som har medført støy. Vi går nå inn i den siste fasen med pigging i tunnelen, som anslagsvis vil være avsluttet innen uke 38 er omme.
Dialog og innspill fra de vi berører er viktig for oss, og vi vet det er slitsomt å være nabo til slike arbeider. Har du innspill eller spørsmål, send e-post til nabokontakt@sporveien.com


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter