Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Østensjøbanen Etterstad - Hellerud

Brynseng.png


Oppgraderingen av Østensjøbanen skal tilrettelegge for økt kapasitet på T-banenettet frem til 2040, og vil kunne gi redusert kjøretid på begge spor mellom Brynseng og Hellerud sammenliknet med dagens situasjon.

T-banestrekningen som skal oppgraderes er på tilsammen ca. 1 kilometer og byr på mange utfordringer. Den er bratt og kurvete, går over to eldre bruer, trafikkerte veier og Alnaelva. Sporveien planlegger å oppgradere strekningen til ny standard med høyere kjørehastighet og lavere vedlikeholdsbehov.

Oppgraderingen inkluderer tunnel

Sporveien ønsker å legge T-banen i tunnel ned fra Hellerud mot Bryn. Den nye tunnelen, Hellerudtunnelen, vil bli ca. 400 meter inklusive portaler. Da vil T-banen gå inn i terrenget cirka ti meter sør for broen over Østensjøveien og komme ut nærmest mulig Hellerud stasjon. Et slikt valg kan frigi plass til ny gang- og sykkelvei i dagens T-bane trase. Det er gjennomført et skisseprosjekt for dette.

Begge bruene på strekningen, Bryn bru (over Alnaelva og jernbanen) og bruen over Østensjøveien, skal skiftes ut.


Fremdrift

Hopp over det området

Sporveien har følgende overordnet hovedfremdriftsplan for prosjektet:

Aktivitet  
Forprosjekt ferdig juni 2018
Oppstart detaljprosjektering første kvartal 2019
Høring reguleringsplanen 29. april 2019
Informasjonsmøte om reguleringsplanen    28. mai 2019
Forberedende arbeider sporforbindelse fjerde kvartal 2019
Forberedende arbeider              første kvartal 2020
Byggestart hovedarbeider   høst 2020
Ibruktagelse  av ny trase 2022

 

Endringer i fremdriftsplanen kan forekomme.


 I forbindelse med oppgraderingen av Østensjøbanen i 2020 skal T-banens linjer 2 og 3 gå tilnærmet normalt i byggetiden. Dette gjør det nødvendig å koble Østensjøbanen sammen med Lambertseterbanen ved å legge inn en midlertidig sporforbindelse. Denne forbindelsen legges over tomten mellom Østensjøbanen og Lambertseterbanen. Sporforbindelsen skal etter planen etableres i løpet av våren.

Tomten må tilpasses for innleggelsen av sporforbindelsen. Dette omfatter anleggsarbeid som for eksempel graving, opprydding av tomt, etablering av føringsveier.

 


Bakgrunn

Hopp over det området

Store deler av den gamle traséen mellom Brynseng stasjon og Hellerud ble anlagt og tatt i bruk i 1923-1926. I 1967 ble banen lagt om fra sporvognsdrift til T-banestandard mellom Etterstad og Skullerud.

Østensjøbanens ytre strekning mellom Hellerud og Skullerud ble ombygget i 2015-2016.

Dagens bratte og kurvede trasé mellom Bryn bru og Hellerud begrenser hastigheten til 30 km/t over en lengre strekning, og fører til både støy og stor slitasje. 

Påvirkning - reisende

Det er linje 3 til Mortensrud og linje 2 til Ellingsrudåsen som benytter traseen mellom Bryn bru og Hellerud. Østensjøbanen har høy frekvens med 16 tog pr time og pr retning store deler av døgnet. 

Av denne grunn er det planlagt å etablere en midlertidig sporforbindelse mellom Østensjøbanen og Lambertseterbanen. Dette vil sikre at man får opprettholdt drift på begge banene mens arbeidene foregår. 

Det er derfor foreløpig kun planlagt noen få kortere perioder med buss for bane i forbindelse med prosjektet. I tillegg blir det en lengre stenging av T-banen helt i sluttfasen i forbindelse med anleggsarbeider med tilkobling av ny trase mot Hellerud.

Påvirkning - naboer

Hvordan du som nabo eller næringsdrivende kan holde deg oppdatert underveis i anleggsfasen vil det komme mer informasjon nærmere byggestart.

Vil du ha mer informasjon eller gi innspill?
Dialog og innspill fra de vi berører er viktig for oss. Har du innspill eller spørsmål, send e-post til nabokontakt@sporveien.com.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter