Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Etterstad Base- oppgradering og utvikling av området rundt

Etterstad


T-banens verksted på Etterstad skal oppgraderes for økt kapasitet og produksjon for fremtidens T-banedrift, og utvikling av området for boliger og næring.

Bakgrunn

Etterstad Base er en av Sporveiens to baser for vedlikehold av T-banen i Oslo. På grunn av økt satsing på kollektivtransport med bl.a. flere avganger og planlagt utvidelse av T-banenettet med Fornebu-banen, er det nå behov for oppgradering av driftsbasen på Etterstad. Sporveien har som mål at en oppgradert driftsbase skal stå klar når Fornebubanen etter planen åpner i 2027.  

God drift av T-banen og basen er Sporveiens første prioritet, og er derfor premissgivende for annen utvikling av området. Sentralt i dette arbeidet står lokk over dagens stasjonsområde, samt det å finne gode løsninger for å binde områdene Helsfyr, Bryn og Etterstad bedre sammen.


Planalternativ 1- uten lokk over T-banesporene

Hopp over det området
 • Det etableres ikke et lokk over T-banesporene.
 • Det vurderes et høyhus på mer enn 42 m ved kollektivknutepunktet Helsfyr.
 • Byggehøyder i spennet mellom 28-42 m vurderes i det øvrige område.

Kartet viser planalternativ 1.


Alternativ 2- delvis lokk over T-banesporene

Hopp over det området
 • Det utredes muligheter for å etablere et lokk over T-banesporene de nærmeste ca. 100 meterne øst for nåværende tunnelmunning.
 • Potensialet for bymessig bebyggelse ved lokket med tilstøtende bebyggelse mot Helsfyr og mot Bryn vises.
 • Planalternativet er i samsvar med høyhusstrategien.
 • PBEs tilbakemeldinger til planinitiativet legges til grunn.
 • Lokket over driftsbasen fortsetter østover slik at det i realiteten også blir et lokk over T-banesporene langs planområdet.

Kartet viser planalternativ 2.

 

Vi anbefaler at man leser forslaget til planprogram i sin helhet da dette kun er et utdrag.


Siste nytt:

Hopp over det området

Mandag 5.mai mottok Sporveien underretning om fastsatt planprogram. Mer informasjon om hvor vi er i denne prosessen samt alle saksdokumenter er tilgjengelige på:  PBE sine nettsider.

 

Medvirkningsprosessen er godt i gang, og vi har gjennomført vårt første medvirkningsmøte med berørte borettslag. Vi håper å kunne fortsette denne prosessen med fysiske møter etter sommeren, og da står blant andre barnehager, og skoler i området for tur. 


OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM

Hopp over det området

I november 2020 varslet Sporveien om oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning og planprogrammet ble lagt ut på offentlig høring. Nå er planprogrammet fastsatt av Byråd for byutvikling, og du kan lese det og andre dokumenter i saken her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202005767

 

Planområdet utgjør ca. 52.000 m2, mens selve utbyggingsområdet er på ca. 35.000 m2. Planavgrensningen omfatter deler av omkringliggende områder og infrastruktur for å vurdere sammenheng mellom utbygging og den fremtidige utviklingen av området som helhet. Endelig avgrensning avklares i det videre planarbeidet.

To alternative forslag

I forslag til planprogram er det beskrevet to planalternativ som skal utredes i planprosessen, før et planforslag utarbeides. Begge alternativ skal belyse potensialet for bymessig og helhetlig byutvikling mellom Helsfyr og Bryn, men innebærer ulik grad av lokk over T-banesporene. Begge alternativ viser mulighet for å utvikle området for både næring og boliger i området mellom Helsfyr og Bryn, men en viktig forskjell er at planalternativ 1 er uten lokk over T-banesporene, og planalternativ 2 er med delvis lokk over T-banesporene øst for nåværende tunnelmunning. Planalternativ 2 inneholder i tillegg åforslag om å vurdere å forlenge lokket over driftsbasen, slik at det i praksis vil fungere som et lokk over T-banesporene øst for basen.

Felles for begge forslag er:

 • Sporveien sin driftsbase blir bygget inn som en klimatisert base og over denne kan det etableres ny bebyggelse.
 • Etterstadbroen/forbindelse mot Bryn etableres, plassering og planlegging for midlertidig løsning av kobling mot Bryn vurderes.
 • Etablering av en forbindelse fra Etterstadsiden mot Østre gravlund vurderes.
 • Plassering av forbindelse(r) i nord-sørgående retning gjennom planområdet vurderes.
 • Områdets egnethet for bolig vurderes med tanke på støy og påvirkning fra driftsbasen.

 

Kartet viser det som er felles for planalternativ 1 og 2. 


Informasjonsmøte 18.11.2020

Hopp over det området

18.november ble det avholdt et åpent informasjonsmøte for beboere og andre interesserte. Møtet ble gjennomført via Teams, og et opptak av møtet kan sees i videoen litt lenger ned på denne siden, eller du kan laste ned selve presentasjonen som ble holdt.

Det ble stilt mange gode spørsmål på slutten av møtet. Dette kan du se fra 30 minutter og utover i filmen.

 

Presentasjon fra informasjonsmøtet 18.11.2020


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter