Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Etterstad Base- oppgradering og utvikling av området rundt

Etterstad-base-SPV-05909_1080- Foto_Katrine_Holland.jpg


T-banens verksted på Etterstad skal oppgraderes for økt kapasitet og produksjon for fremtidens T-banedrift, og utvikling av området for boliger og næring.

Bakgrunn

Etterstad Base er en av Sporveiens to baser for vedlikehold av T-banen i Oslo. På grunn av økt satsing på kollektivtransport med bl.a. flere avganger og planlagt utvidelse av T-banenettet med Fornebu-banen, er det nå behov for oppgradering av driftsbasen på Etterstad. Sporveien har som mål at en oppgradert driftsbase skal stå klar når Fornebubanen etter planen åpner i 2027.  

God drift av T-banen og basen er Sporveiens første prioritet, og er derfor premissgivende for annen utvikling av området. Sentralt i dette arbeidet står lokk over dagens stasjonsområde, samt det å finne gode løsninger for å binde områdene Helsfyr, Bryn og Etterstad bedre sammen.


OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM

Hopp over det området

Onsdag 11.11.2020 varsler Sporveien om oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning og planprogrammet legges ut på offentlig høring. Planprogrammet i sin helhet finner du nederst på denne siden, og på https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202005767

 

Planområdet utgjør ca. 52.000 m2, mens selve utbyggingsområdet er på ca. 35.000 m2. Planavgrensningen omfatter deler av omkringliggende områder og infrastruktur for å vurdere sammenheng mellom utbygging og den fremtidige utviklingen av området som helhet. Endelig avgrensning avklares i det videre planarbeidet.

To alternative forslag

I forslag til planprogram er det beskrevet to planalternativ som skal utredes i planprosessen, før et planforslag utarbeides. Begge alternativ skal belyse potensialet for bymessig og helhetlig byutvikling mellom Helsfyr og Bryn, men innebærer ulik grad av lokk over T-banesporene. Begge alternativ viser mulighet for å utvikle området for både næring og boliger i området mellom Helsfyr og Bryn, men en viktig forskjell er at planalternativ 1 er uten lokk over T-banesporene, og planalternativ 2 er med delvis lokk over T-banesporene øst for nåværende tunnelmunning. Planalternativ 2 inneholder i tillegg åforslag om å vurdere å forlenge lokket over driftsbasen, slik at det i praksis vil fungere som et lokk over T-banesporene øst for basen.

Felles for begge forslag er:

 • Sporveien sin driftsbase blir bygget inn som en klimatisert base og over denne kan det etableres ny bebyggelse.
 • Etterstadbroen/forbindelse mot Bryn etableres, plassering og planlegging for midlertidig løsning av kobling mot Bryn vurderes.
 • Etablering av en forbindelse fra Etterstadsiden mot Østre gravlund vurderes.
 • Plassering av forbindelse(r) i nord-sørgående retning gjennom planområdet vurderes.
 • Områdets egnethet for bolig vurderes med tanke på støy og påvirkning fra driftsbasen.

 

Kartet viser det som er felles for planalternativ 1 og 2. 


Planalternativ 1- uten lokk over T-banesporene

Hopp over det området
 • Det etableres ikke et lokk over T-banesporene.
 • Det vurderes et høyhus på mer enn 42 m ved kollektivknutepunktet Helsfyr.
 • Byggehøyder i spennet mellom 28-42 m vurderes i det øvrige område.

Kartet viser planalternativ 1.


Alternativ 2- delvis lokk over T-banesporene

Hopp over det området
 • Det utredes muligheter for å etablere et lokk over T-banesporene de nærmeste ca. 100 meterne øst for nåværende tunnelmunning.
 • Potensialet for bymessig bebyggelse ved lokket med tilstøtende bebyggelse mot Helsfyr og mot Bryn vises.
 • Planalternativet er i samsvar med høyhusstrategien.
 • PBEs tilbakemeldinger til planinitiativet legges til grunn.
 • Lokket over driftsbasen fortsetter østover slik at det i realiteten også blir et lokk over T-banesporene langs planområdet.

Kartet viser planalternativ 2.

 

Vi anbefaler at man leser forslaget til planprogram i sin helhet da dette kun er et utdrag.


Gi dine innspill til planprogrammet

Hopp over det området

Vi ønsker innspill på hvilke temaer og utredninger vi bør se nærmere på i den påfølgende konsekvensutredningen.  Spesielt viktig for oss er det å få innspill fra berørte myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere, naboer og andre aktører som kjenner området og som kan hjelpe til med å belyse hva som er relevante for oss å utrede videre.

Hvordan gir jeg innspill?

Sporveien har nå utarbeidet et forslag til planprogram , og det er dette du kan gi innspill på frem til den 23.12.2020.  Innspill må sendes skriftlig på e-post til anett.holboll@pir2.no  eller som brev til Pir II v/Anett Holbøll, Kongens gate 2, 0153 Oslo.


Informasjonsmøte 18.11.2020

Hopp over det området

Informasjonsmøte 18.november kl.18.00 til kl. 19.30

Møtet ble gjennomført vi Teams, og et opptak av møtet kan sees i videoen litt lenger ned på denne siden.

Du kan også laste ned selve presentasjonen:

Presentasjon fra informasjonsmøtet 18.11.2020

Det ble stilt mange gode spørsmål på slutten av møtet. Dette kan du se fra 30 minutter og utover i filmen.


Veien videre

Hopp over det området

Når høringsperioden er over vil vi gå gjennom alle innkomne innspill, og bearbeide planprogrammet før det sendes til Plan- og bygningsetaten (PBE). PBE vil så vurdere det før det forelegges byråd for byutvikling, og deretter fastsettes av PBE. Det fastsatte planprogrammet ligger så til grunn for videre reguleringsplanlegging.  Mer informasjon om dette finner du i forslag til planprogram som ligger lenger ned på siden her.


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter