Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Bussanlegg på Skui

Skui.PNG


Vi bygger om bussanlegget på Skui for å legge til rette for fremtidens kollektivtrafikk med økt kapasitet, samt muliggjøre Ruters ambisjoner om fossilfri kollektivtrafikk. 

Bakgrunn
Bussanlegg AS er et heleid datterselskap av Sporveien AS som eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift til kollektivtrafikken i Oslo og omegn. Nye miljøkrav og veksten i busstrafikken forutsetter videreutvikling og utvidelse av bussanleggene.
Bussanlegg gjennomførte en mulighetsstudie i 2017, og deretter et teknisk forprosjekt i 2018, for hvordan bussanleggene på Skui og Bekkestua kan videreutvikles og tilrettelegge for økt kapasitet og elektrisk bussdrift. Nå er entreprenør kontrahert og bygg og anleggsarbeidene starter opp i januar 2020. Samlet er investeringene i de to anleggene forventet å beløpe seg til 160 millioner kroner.


Hva skal vi gjøre?
Prosjektet skal rive det gamle administrasjonsbygget, utvide dagens vaskehall og verksted med et nytt kombinert service- og administrasjonsbygg, frigjøre mer areal til busser, samt forberede infrastruktur for busser som går på elektrisitet. I tillegg opprettes det ny støyskjerming rundt anlegget. 

Innkjøring opprettholdes
Gangveien/innkjøringen til Smestadkroken vil opprettholdes.

Hva består bygg- og anleggsarbeidene av?
 rivning og sanering av administrasjonsbygg
 utvidelse og optimalisering av parkeringsarealer
 tilrettelegging for elektrisk bussdrift
 støyskjerming
 utvidelse av eksisterende verkstedbygg med nytt tilbygg

Fremdrift
Vi starter opp med rigging og forberedende arbeider i uke 04. Planlagt ferdigstillelse er oktober 2020. I januar og februar vil prosjektet rive, samt fjerne asfalt og masser.

Støy og annen belastning for omgivelsene
Støyende bygg- og anleggsarbeider vil primært utføres på dagtid mellom kl. 8 og 17. Skulle det dukke opp behov for nattarbeid vil dette varsles særskilt via SMS. Lyssetting av anleggsområdet skal gjøres på en slik måte at de ikke oppleves sjenerende for naboene til anlegget. Anleggsarbeidene vil kunne medføre støv. For å bøte på dette har vi planlagt tiltak som vanning, rengjøring, hjulspyling og støvsuging underveis i anleggsperioden.

Buss- og anleggstrafikk
Det må påregnes en del anleggstrafikk inn og ut av bussanlegget frem til november 2020. I anleggsperioden vil den daglige bussdriften flyttes til en annen lokasjon, men bussene vil fortsatt komme innom Skui for nødvendig vask og reparasjoner.

Takk
Entreprenøren skal gjøre sitt beste for å ta mest mulig hensyn til naboer og omgivelsene i anleggsperioden. Vi takker for tålmodigheten og beklager eventuelle ulemper arbeidet medfører. Dersom du har bekymringer eller spørsmål vedrørende arbeidene, ta kontakt med oss.

Slik påvirker kommunens arbeider oss

Som følge av at Bærum kommune utfører arbeid (fornying av vann og avløp, samt elektriske kabler) langs Ringeriksveien vil innkjøring og busslomme flyttes midlertidig sørover. Samtidig stenges Ringeriksveien for all trafikk nordover. Dette innebærer at også vi må bruke Ringeriksveien til anleggstrafikk sørover frem til sommeren.  


Film og bilder

Hopp over film og bilder

Rapporter

Hopp over rapporter

Naboinfo

Dialog og innspill fra de vi berører er viktig for oss. Har du innspill eller spørsmål, send e-post til: nabokontakt@sporveien.com

Nabomøte 15. januar 2020

Du finner referat fra nabomøte nederst på nettsiden. 

Variende støy fra uke 3 

I ukene fremover vil vi gjennomføre tester av tekniske systemer i det nye bygget på bussanlegget. Det kan forventes periodevis lyd fra brannalarmer og lignende. Den 4. februar vil det gjennomføres en fullskala test av alle alarmanlegg. Arbeidet utføres på dagtid. Vi beklager ulempen. 

Graving uke 5 og 6

Mandag 1. februar starter vi gravearbeider under bussholdeplasssen i forbindelse med nødvendige arbeider på hovedvannledningen som vil vare i ca. 2 uker. Dette fører til redusert fremkommelighet i inn- og utkjøringen fra Smestadkroken og bussholdeplassen vil bli midlertidig stengt. Alternativ holdeplass skiltes. Vi beklager ulempen. 

Alarmtesting 4. februar 

Torsdag 4. februar gjennomføres en fullskala testing av alarmanlegg og røykdetektorer på bussanlegget. Dette vil naturlig nok medføre litt støy periodevis i løpet av dagen. Vi bekager ulempen dette måtte medføre. 

Støy på hverdager

Minner om at generell anleggsstøy vil foregå innenfor tidsrommet 7-19 på hverdager.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter