Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Ambisjon: Vi skal gjøre vårt for at Oslo kommune når sine målsettinger for miljø og klima.


Sporveien bidrar til å bedre luftkvaliteten og redusere klima­gassutslippene i Oslo gjennom å tilby miljøvennlig kollektivtrafikk. Miljøfokus er en naturlig del av vårt samfunnsoppdrag, og det er et viktig mål å unngå skader på mennesker og miljø. Unibuss og enheten Infrastruktur og prosjekter er begge sertifisert i henhold til miljøledelsesstandarden ISO 14001.

Klimaavtrykket ytterligere redusert

Sporveien reduserte klimaavtrykket av virksomheten ytterligere fra 2016 til 2017. En viktig årsak er at produksjonen av strøm har blitt mer miljøvennlig i Norden, men forbedringen kom også av at Sporveien lykkes med å øke produksjonen av T-bane og trikk uten en tilsvarende økning av energiforbruk. Samlet bidro dette til å redusere klimaavtrykket til T-banereiser til 13,3g CO2 per personkilometer, en reduksjon på cirka 13 prosent fra 2016. Klimaavtrykket fra trikkereiser ble redusert med litt over tre prosent, til 9,9g CO2 per personkilometer. Dette inkluderer utslipp fra verksteder og arbeidsmaskiner.

Samlet klimagassutslipp for Sporveien i 2017 var 10 763 tonn CO2, som er noe lavere enn i 2016. Sporveiens klimaregnskap er basert på lokasjonsbasert og markedsbasert metode i henhold til GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol). Den sier at virksomheter skal synliggjøre både reelle klimagassutslipp fra produksjon av elektrisitet, samt markedsbaserte utslipp knyttet til kjøp av opprinnelsesgarantier.

Sporveien kjøper opprinnelsesgarantier for kjørestrøm, som dermed gir null utslipp med markedsbasert metode. Resterende elektrisitetsbruk får imidleritd langt høyere utslippsfaktor ved markedsbasert metode enn ved lokasjonsbaset metode. Derfor får Sporveien høyere klimagassutslipp med markedsbasert metode.

 

Strømforbruk er den største kilden til klimagassutslipp fra Sporveien og stod for 84 prosent av utslippene i 2017. Mer enn 70 prosent av strømforbruket er knyttet til kjøring av T-bane og trikk. Sporveiens totale forbruk av strøm økte med mindre enn én prosent i 2017, til tross for den økte produksjonen. Vi jobber målrettet med å redusere energitap i strømforsyningen til vognene. Dette har stor betydning for å redusere klimagassutslippene og vil derfor ha høy prioritet fremover. Etter strøm er det bruk av drivstoff, stasjonær forbrenning (fyringsolje) og avfall som medfører de største utslippene.

Fossilfri anleggsdrift

Sporveien følger også opp de ambisiøse klimamålene til Oslo kommune ved å gjøre anleggsdriften grønnere. Vi har oppdatert utbyggingskontraktene for å stille krav om at anleggsområdet skal være fossilfritt og at leverandørene må beskrive hvordan dette kravet skal innfris. Ved bruk av biodrivstoff skal det dokumenteres at dette er bærekraftig, og dersom det er påkrevet å bruke maskiner som benytter fossilt drivstoff, skal dette avklares i forkant. 

I tillegg har Sporveien gjort tiltak for å redusere utslipp fra egne skinnegående arbeidsmaskiner. Nye motorer med vesentlige lavere NOx- og partikkelutslipp er bestilt til fem maskiner. Vi arbeider også med en strategi for neste generasjon arbeidsmaskiner, der ambisiøse miljøkrav vil være et sentralt tema. 

Utreder solenergi på Ryen

I 2017 startet enheten Infrastruktur og prosjekter en konseptutredning om bruk av solenergi på Ryen verksted, med støtte fra Enova. Her vil vi vudere kombinasjoner av ulike innovative energiteknologier til å produsere elektrisitet og varme til basen. Prosjektet er viktig for å redusere klimautslippene, spesielt i en tid der Sporveien planlegger utvidelser av verksteder og baser for å produsere mer kollektivtrafikk. Konseptutredningen for Ryen vil forhåpentligvis ha stor overføringsverdi til de andre basene Sporveien forvalter og utvikler.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter