Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Ambisjon: Vi skal sikre god etisk praksis i alt vi gjør og opptre respektfullt mot hverandre og andre.


Etikk og arbeid med antikorrupsjon

Sporveien har klare, felles retningslinjer for medarbeidernes opptreden mot hverandre og samarbeidspartnere, og nulltoleranse mot korrupsjon. Sporveiens etiske regelverk – konsernets grunnlov – gjelder for alle ansatte og personer med verv, samt konsulenter, prosjektledere og andre innleide ressurser. Hensikten med regelverket er å sikre god etisk praksis i konsernet og sette felles rammer for hvordan medarbeiderne skal oppføre seg mot hverandre og samarbeidspartnere.

Sporveiens etiske regelverk ble sist revidert 9. februar 2017. Det er styret i Sporveien som vedtar endringer, basert på innspill fra konsernets Compliance-enhet. Sporveien har også utarbeidet etiske krav til leverandører.

I 2017 lanserte vi et interaktivt e-læirngskurs om etiske problemstillinger og utfordringer som kan oppstå i jobbsammenheng, i samarbeid med en ekstern leverandør. Gjennomføringen av kurset er obligatorisk for samtlige ansatte og innleide i konsernet. E-læringskurset gir trening i å håndtere dilemmaer knyttet til varsling, rus, mobbing, arbeidsmiljø, sosiale medier, korrupsjon, bijobber, interessekonflikter og habilitet.

Varslingsmekanismer

Både ansatte og innleide har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold, enten gjennom nærmeste overordnede eller direkte til Compliance-enheten. Det kan også skje konfidensielt eller anonymt. Sporveien har etablert et eget varslingsråd som tar imot og arbeider med varslinger fra ansatte eller nærstående til konsernet.

Beredskap

Godt beredskapsarbeid er en av grunnsteinene i Sporveiens virksomhet og en forutsetning for å drive et trygt transport­system. Sporveien samarbeider tett med Beredskapsetaten i Oslo kommune og andre kommunale og statlige etater for å opprettholde god beredskap tilpasset risikoen for større ulykker eller anslag.

Informasjonssikkerhet

Virksomheten i Sporveien blir i økende grad digitalisert. Det gjør oss mer effektive og i stand til å yte bedre tjenester. God informasjonssikkerhet er imidlertid en forutsetning for vellykket digitalisering. I tillegg til å sikre oss mot sårbarhet og verne om opplysninger, er det kritisk at informasjon er korrekt og tilgjengelig for de ulike virksomhetsprosessene.

For å skjerpe fokuset på informasjonssikkerhet ble Informasjonssikkerhetsavdelingen (ISA) opprettet i 2017. ISA arbeider med hele bredden av informasjonssikkerhet knyttet til både mennesker, organisasjon og teknologi. ISA sitt motto er "forenkling og forankring" og har som mål at informasjonssikkerhet skal være forståelig, relevant, godt kjent og praktisert i hele Sporveien.

I 2017 opprettet vi også et ledelsessystem for informasjonssikkerhet (ISMS) som beskriver hvordan Sporveien skal arbeide med informasjonssikkerhet. I 2018 blir videreutvikling av ISMS, risikostyring og sikkerhetsarkitektur i Sporveien sentrale oppgaver for ISA. I tillegg skal ISA jobbe med tilpasninger i forhold til EUs nye personvernforordning, GDPR.

Ansvarlige innkjøp

Sporveien er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser og har et ansvar for å bruke felleskapets midler på en god og forsvarlig måte. Godt innkjøpsarbeid innebærer for oss å gjennomføre anskaffelser som ivaretar likebehandling, og er forutsigbare og etterprøvbare for leverandørmarkedet. Retningslinjer og tildelingskriterier skal være objektive og avspeile og vektlegge viktige målsetninger for Sporveien innenfor områder som f. eks. miljø, HMS og etikk, i tillegg til å være økonomisk fordelaktige. Alle leverandører pålegges å følge våre etiske krav til leverandører. Disse dekker blant annet områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og forretningsetikk.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter