Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien har et tydelig samfunnsoppdrag og tar et stort samfunnsansvar. Samfunnsoppdraget vårt løser vi ved å levere mer kollektivtrafikk for pengene. Samfunnsansvaret handler om å løse oppdraget på best mulig måte for reisende, ansatte, miljøet og byen som helhet.


Sporveiens viktigste bidrag til samfunnet er å levere et effektivt og attraktivt kollektivtilbud. Det er avgjørende for å få byen til å fungere, gjøre hverdagen til innbyggerne så smidig som mulig, for å redusere klimautslipp og forbedre luftkvaliteten. Kollektivtilbudet må være så godt at flere velger å reise med Sporveien fremfor å sette seg i bilen til og fra jobb, skole, barnehage, fritidsaktiviteter og innkjøp.

Sporveien har flere enn 3 500 ansatte som sammen drifter et stort, integrert system av vogner, skinner og annen infrastruktur med mål om å best mulig frakte folk rundt i byen. Parallelt driver Sporveien store og små utbyggingsprosjekter for å øke kapasiteten i kollektivtrafikken. Vi løser en viktig samfunnsoppgave, men påvirker også bybildet, lokalmiljøer og innbyggerne med vår aktivtet.

Oslo kommune markerte utnevnelsen som europeisk miljøhovedstad gjennom hele 2019 og lanserte en rekke nye satsinger. Byrådet fulgte opp ved å legge frem et forslag til klimastrategi for Oslo mot 2030. Innsats fra Sporveien vil bli avgjørende for å innfri målene i strategien. Mer, bedre og billigere kollektivtrafikk er en av de viktigste satsingene for å nå målet om å redusere klimautslippene fra Oslo med 95 prosent i 2030 sammenlignet med 2009. Samtidig setter den nye klimastrategien nye mål om å redusere energibruken og kutte klimagassutslipp utenfor kommunen.

Seks målområder

Sporveiens virksomhet påvirker bybildet, lokalmiljøer og innbyggerne. Arbeidet med samfunnsansvar har som mål at effektene av virksomheten skal være mest mulig positive. Samtidig vil vi unngå eller redusere uønskede effekter av aktivitetene. Derfor retter Sporveien innsatsen mot seks målområder som står for de viktigste mulighetene og utfordringene knyttet til virksomheten. Målområdene er grundig forankret i en analyse vi gjorde av virksomheten og omgivelsene i 2016–2017. De reflekterer viktige samfunnsmål som er satt for Oslo, Norge og verden.

 

Sporveien bidrar til bærekraft

FNs 17 bærekraftsmål utgjør en felles, global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Sporveien kan ikke løse alle utfordringene i verden alene, men våre strategiske mål og de seks målområdene for samfunnsansvar har mange fellesnevnere med bærekraftsmålene. Klima, miljø, likestilling, mangfold og sikkerhet har høy prioritet i driften av Sporveien. Samtidig har vi et stort ansvar for å modernisere kollektivsystemet og utvikle bærekraftige løsninger for mobilitet. Derfor er FNs bærekraftsmål til inspirasjon i både den daglige driften og langsiktige utviklingen av Sporveien.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter